Ирглийсса хьунабакьаву

Гьарцагу районнайн кунма, ЦIуссалакралмур райондалийнгу бучIай хIукуматрал вакилтал, агьалинал буруккин­ттах вичIидишин, цукунсса масъаларттах къулагъас дуван дурив ххал буван.

Мукунсса ирглий­сса хьунабакьаву хьунни октябрьданул 1-нний Новостройрай. Республикалул культуралул министрнал хъиривчу Мурад ХIажиев цал хьунаавкьунни райондалул хъунама ХIажи Айдиевлущал. Министрнал хъиривчунал бувсунни Культуралул министерствалул региондалул ва федерал программардаву гьурттуну дуллалисса давурттая, бувсунни культуралул учрежденияр­ттал хьхьичI бавцIусса агьамми масъаларттая. Мунал барчаллагь увкунни жагьилтал тарбия баврил даву райондалий ххуй­сса даражалийн гьаз дуваврихлу ХIажи Шихамировичлухь.
Яла министрнал хъиривчунал кьамул бунни райондалул агьали. МуначIан увкIсса 10 инсаннава чIявуми бия райондалий ччя-ччяни ттукI лешлай бушиврия ва ФАП лакьаврия рязи бакъасса. Мурад ХIажиевлул махъ буллунни ми масъалар­ттал хъирив лаян, паччахIлугърал властьрал органнайн запрос гьан дуван. «Укунсса хьунабакьавур­ттал агьамшиву мури, ведомствалул вакилначIан МахIачкъалалив биян ччисса инсантураща ши­ккува хъанай бур цала масъалартту аьч буван. Жугу хIарачат буллалиссару агьалинал цуми масъалартту дузал буван багьлай буссарив хIисавравун лавсун, миннан жущава шайсса кумаг чIумуй буван», — тIий ур Мурад ХIабибович.