Ирглийсса батIаву

lsf_16Лакрал райондалул администрациялий хьунни райондалул депутатътурал ирглий­сса батIаву. Му дачин дурну ия райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов. Депутатътал бакъасса, батIаврий ялагу гьур­тту хьунни райондалул администрациялул бакIчи Абакар Къюннуев, ванал хъиривчутал, идарарттал каялувчитал.

БатIаврий цалчин ххалбивгьунни райондалул Уставраву цукунсса дахханашиннарду ва цукунсса ххибавуртту дурссарив. Хъирив Аьрасатнал МВД-лул «Лакский» МО-лул каялувчи Марат МахIмудовлул бувсунни ларгсса шинал райондалул полицанал дурсса даврил хIасиллая.
Райондалул финотделданул хъунмур Аьйша Амирхановал бувсунни райондалул бюджетраву дурсса дахханашиннардая ва ххи-чан бавурттая. Райондалий багъру бугьаврил тагьар цукунсса дуссарив ва гихуннай ци давуртту дуллан тIий буссарив бувсунни райондалул шяраваллил хозяйствалул управлениялул каялувчи Ризван Оьмахановлул.
Гьарцагу ххалбигьлагьисса суалданул ялув кьамул бунни багьайсса хIукмурду.