Интнил хьхьу ЦIуссаккуллал школалий

lsf_12ХIакьинусса кьини ниттил мазру ябаву, буруччаву мурадрай хъинну агьамсса давурттив дуллай бур школарттай зузисса учительтал ва дуклаки оьрчIру. ОьрчIан ниттил маз лахьхьин гъира бутлатисса чаранну ляхълахъисса жура-журасса мероприятиярду мудан дуллайнма бур ЦIуссалакрал райондалийсса цинявппа школарттай. Шин дайдирхьуния шихунмай жу жува цимилгу бара хьунну ЦIуминалийсса ЦIуссалакрал райондалул шяраваллавусса школарттай ниттил маз, хьхьичIавасса багьу-бизу, аьдатру дуруччаву, ядаву мурадрай дуллалисса шадлугърал даражалийсса яргсса мероприятиярдал. Жу хIарачат буллан бикIару укунсса давурттая жулва буккултрахьгу бусаван.

Вай гьантрай Интнил хьхьунил байран хьунадаркьунни ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссаккуллал 2-мур школалийсса байбихьулул классирттавугу. Шикку гьуртту хьунни 1-4 классрал оьрчIру. Байрандалул яла сий думур лишан бартагу дунавхьур, оьрчIру бувкIун бия куннаяр куннал исвагьину чIюлу дурсса барта-гургригу ларсун. БучIия шиккува вай бартрал дянив конкурс баян бувну бивкIссаниягу.
Интнил хьхьунил байран дачингу дурну, оьрчIахь байрандалул тарихрая гьарта-гьарзасса ихтилат бунни 1-мур классрал учительница Лилия МахIаммадовал.
— Вай дяркъусса кIи ччучлачисса, кIи лихъан дуллалисса, интнил щюллишиву хьунадакьлакьисса яла чаннами кьинирдур. Инт хьунадакьин, цачIун бавтIун, бивчуну къавтIигу, цинявппагу лагма лавгун, «ттул цIуцIаву цIарахьхьун, цIуллушиву чурххахьхьун» тIий дуаьрдугу дуллай, къавтIилуйх тIанкIру тIий, лагма лавгун бикIайссия, — тIий оьрчIахь бувсунни Лилия МахIаммадовал.
Бартригу мяш тIий, оьрчIал дурккунни интнихасса назмурду, саннарду, учаларду, дуаьрду. Увкунни балайрду, дунни тяхъасса къавтIавуртту. Яла-яла ва дарсирай гьуртту хьусса цайми миллатирттал оьрчIрува бия лакку мазрай назмурду ва саннарду ккалай. ЛяличIисса чIуний, багьан бувну, Лакку билаятрахасса балай увкунни 1-мур класс­рал дуклаки оьрчI МахIаммадов Багданнул. Ва дарсирай гьуртту хьусса оьрчIал ккаккан бунни балайлул ва къавтIавурттал гьунарду.
Ахирданий цинявппагу кьатIув бувккун, бивчуну къавтIигу, балайрду тIий, тяхъашивуртту дуллай, лагма занай бия. Хьунни вания оьрчIан жулла аьдатру лахьхьинсса, ми хъамакъаритансса хъинну мюнпат бусса чIирисса байран.