Инсан захIматралли бюхттул айсса

53_5ЦIусса шинал дайдихьулий цалва оьрмулул 80 шинал юбилей кIицI лаган тIий ур ЧIяйннал шяравасса МухIадлул арс ХIабибуллагь ХIанапиев. ХIабибуллагь ур цалва бусса оьрму лайкьну ва дакI марцIну бувтсса, чIярусса шиннардий МахIачкъалаллал ДСУ-лий эбратранну зий ивкIсса зузала, дугърисса хасиятрал чув.

Залму АьбдурахIманова
Увну ур ХIабибуллагь 1936 шинал ЧIяйннал шяраву МухIадлул ва Асватлул кулпатраву. Ва акъасса вайннал кулпатраву ялагу бивкIун бур ца арс ва ца душ.
Буттал шяраву школа къуртал бувсса чIаважагьил увцуну ур аьра­ли бурж лахъан. Армиялия махъ зана хьусса жагьилнан, шяраву цува зунсса даву дакъахьувкун, пикри хьуну бур МахIачкъалалив гьан цалва маэшатрал хъирив. Дахьва шагьру цIу буллалисса, гьар кIанай давуртту щурущисса чIумал ва строительнал даврийн кьамул увну ур. Домостроительный комбинат тIивтIукун, ца участокрал бригадирну цIакь увну ур. Хъинну хIарачат бусса зузала цаппара хIаллава увчIуну ур шагьрулул советрал депутатну. Цащала зузиминнал ва каялувчитурал дяниву ХIабибуллагь хъинну бусравсса пишакарну ивкIун ур. Муния махъгу ХIабибуллагь увчIуну ур Верховный Советрал депутатну. Шиккува тикрал бан, тани депутатъталну бувчIин лайкь шайсса бивкIссар архIал зузиминнал дяниву яла хъуннасса вихшала ва умуд бивхьуми даврил уртакьтал. ХIабибуллагь мукуна увчIуну ивкIун ур Горкомрал бюрорал вакилну ва Кьиблалийсса Аьрасатнал строительствалул министр А.И Щипитильниковлул вихшала дирхьусса вакилнугу. 80-ку шиннардий Совет хIукуматрая Канаданавун тIайла увксса 18 инсан гьурттусса делегациялувух ХIабибуллагьгу ивкIун ур, ца яла эбрат ласун лайкьма строитель хIисаврай. Му делегациялуву бивкIун бур билаятрай бур кусса, личIи-личIисса арардавасса хьхьичIунсса пишакартал, аьлимтал, космонавтътал. Миннавух – дунияллий космосравун цалчин левхсса хъамитайпа, Совет Союзрал Виричу В.Терешковагу. Цаппара шиннардива Канаданава бувкIсса делегация хъамалу хьуну бур ХIабибуллагьлул ужагърай. ХIабибуллагьлул ва ванал кулпат Марияннул, тIивтIуну ххуйсса лакку дукрардал ссупрагу, бюхттулсса даражалий хьунабавкьуну бур чил билаятраясса хъамал. ХIабибуллагьлул хъамалушиннарая рязину ливчIсса канадцынал кIилчингу оьвкуну бур ванайн цачIанма хъамалу. Баччибакъулт танигу чансса бакъахьунссия, тихун ачин хьхьичI хIадур бувсса ванал чагъардаву ци гъалатI итабавкьуссарив, ва аьрххи дузрайн къабувккун ливчIун бур.
ХIабибуллагь лайкь хьуну ур хIукуматрал чулухасса хъунисса наградарттан, цIардан. Ванан дуллуну дур Лениннул орден, лайкь хьуну ур ХIурматрал Лишандалун, чIярусса ХIурматрал грамотарттан. ХIабибуллагь ур Дагъусттаннал лайкь хьусса строитель, СССР-данул паччахIлугърал премиялул лауреат, Канаданал хIурматлувсса гражданин, Канаданащалсса Дусшиврул советрал вакил.
Ванал цIа чирчуну дусса дур жулва хъуншагьрулул «ЗахIматрал ва славалул» луттирай.
Сайки ххюцIалла шинай бавкьуну ва нахIуну ялапар хъана­хъисса цалва кулпат Марияннущал ХIабибуллагьлул чивун буккан бувну бур 6 оьрчI. Вайннаягу бивзун бур 8 оьрчIал оьрчI. Буттал пиша язи бувгьусса Къараханнул ва СултIанатлул къуртал бувну бур строительнал техникум ва зий бур цалва-цалва пишардай. ХIабибуллагь хIакьинугу ламус хъанахъисса куна ур цалва захIматрай ва бусраврай бувтсса оьрмулия. Ванал щалва чIаку мурадгу, насихIатгу бур ялун нанисса никирахь, жулва жагьилтурахь, захIматрая нигьа къабувсун, ялапар хъанахъаву. Цанчирча мунил уцлай уну тIий инсан хIакьмунил ва тIайламунил ххуллийн.
ХIурмат лавайсса ХIа­би­бу­л­лагь! Вил ххаллил­сса юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру вин хьхьичIра-хьхьичI цIу­ллушиву ва кьудрат. Ина вилва кулпатран, оьрчIан ва минная бивзсса нас­лулун чан къааннав, хIакьинугу вилва дустурал, гъан-маччанал ва кIулцириннал дяниву мукуна бусрав-сий дуну личIаннав.