Инсаннал ххютту-ка марцI дайсса затру

soderzhanie-vitamina-c-v-produktahДиетологтурал хъиривлаявурттайн бувну ацIния цара зат дусса дур инсаннал организм марцI дуккан дувайсса. Вайннул организм холестериндалуцIагу марцI дуккан дурну, чурххан аьркинсса витаминналгу, цайми хайр бусса затиртталгу дуччин дайсса дур.

8.Лаччи
Лаччул инсаннал чурххава буккан бувайсса бур заралсса бактерияртту, хъун ххютту марцI дайсса дур щилтрацIа, цаймигу чурххаву шайсса шатрацIа, ­оьтту, ссихI ласай ххуллурду марцI бай­сса бур вирусирттацIа. Лаччул лагь дувайсса дур оьттул давление, хьун къабитайсса бур оьттуву тарталлу. Лаччул хъинну кумаг бай­сса бур оьтту, инсаннал организм марцI дуван заралмуницIа цалгу ракрал азарду дуван бю­хъайсса.

9.Циняв хъюрурдал
журарду (бобовые)
Шшагьнал хъюрув, нухутI хъюрув, магъарда хъюрув, лухIи хъюрув, гьулув, гьарцагу хъюрув тIисса затрал инсаннал чурххавусса оьккимур холестерин буккан бувайсса бур, хъун ххютту марцI дайсса дур ххиличIрурдацIа, цила кьаралданийн буцайсса бур чурххаву­сса качар (сахар). Вай хъюрурдал цумунил бухьурчагу хъинну кумаг байсса бур организмалун онкологиялул азардая мурахас хьун.

10. Лимон
Ва цитрусрал цилла кьаралданийн дутайсса дур чурххавусса кислотно-щелочной баланс. Ваниву бусса бур хъинну гьарзасса витамин С ва цаймигу витаминну, глютатион – цилгу ттиликI заралмуния мурахас дувайсса. Витамин С-лул ва цаймигу антиоксидантирттал лимондалувусса кумаг бувайсса бур организм ракрал азардацIа, микробирттацIа марцI дан, зия хъанахъисса клеткарду цилла кьаралданийн буцин.

11. Хьхьирил Щинал уртту (Водоросли)
Ва уртту хъинну багьа бищун хъамариртсса уртту дур дунияллий. Морские водорослилул чурххава дуккан дувайсса дур радиоактивные ххиличIлурду, кIусса металлу цивгу дукралувух, чапалсса аьрщараву хьу­сса ахънилссаннувух чурххавун дагьсса.
Ми дакъассагу, морские водоросли хъанай дур чурххан аьркинсса минераллал ва микроэлементирттал щаращину.
Зулва чурххан дарувмур дукан, зунма зува хIакинтал хьун аьркинссару ва гьава чапал буллалисса радиациярду дусса жулва заманалий.
ЦIуллуну битаннав!

СсихIир бусса ахъулсса
Бигьану, тIааьнну, ххуйну жулла цIуллушиву цIакь дан шайсса дур, агарда гьантлун барз ва бачIиннуй канарча ца инжир, ххюва кьавкьсса ахъвазан — кураг, ца кякан.
1). Кьавкьсса ахъвазан, кураг – витаминнал мяъданни, шиву чIявуссар калий, мунияту хъин­ссар къюкIлингу. Ялагу шиву бу­ссар фосфор, железо, кальций, каротин, витамин В5.
2). Инжир – ва ахъулссаннул инсан ракрая уруччайссар, давление цила кьаралданийн, нормалийн дутайссар, щитовидная железалул даву ххуй дайссар, хъун ххютту паразитирттая марцI дай­ссар. Ялагу инжир бронхит хъин дайсса халкьуннал даруври.
3). Кякан (чернослив) – тIабиаьтрал жунна дуллусса ца бахшиш уттигу. Кякандалул щин (настой) кьавс хьусса инсаннан хъинну хъинссар (бигьану кьатIув уклаки айссар). Кякан чара бакъа аьркинссар къюкIлил цIуцIавурттан, давление лахъминнан, ччаруллал, ттиликIрал цIуцIавурттан, ревматизм, атеросклероз думиннан. Шиву А витамингу гьарзасса бухьувкун, янил чаннангу хъинссар.