«Илчи» кказитран – 25 шин

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=xdXG-mMclXY[/tube]
На цалгу-кIийлагу къалавгссара ттулла хъуннабава Ххадижатлущал «Илчи» кказит­рал редакциялийн. Ва жул яла ххирамур, гьарцаннал буккаймур кказитри кулпатраву. Ва жул, лакрал, ниттил мазрайсса жяматийсса ва сиясийсса кказитри. Ва кказитраву дур личIи-личIисса рубрикарду, чIюлу бувну бур суратирттал, ххуйну личIи бувну бур компьютерданий шрифт.

Ттун хъинну ххуй дизай кказитрал чIалачIингу, ваний чивчумургу. Кказитрай чивчуну бикIай рес­публикалий хъанахъимуния, лакрал тарих-таварихрая, лак­рал адабиятрая, культуралия, хьхьичIунсса, дурккусса аьлимтурая, хаснува, цайми шагьрурдай яхъанай, жунма къакIулну бивкIсса итххявхсса инсантурая, кIул буллай бур жунма, лакран, цалва миллатрал вирттаврая, чаннацIурттая. Му тасттикь буллай дур жанахIраву кIирагу чулуха чIирттай лархъсса шакиллал галереялул. Редакциялувун бувххукун ца марцIшиву, паракьатшиву, увкIма хIалимну хьунаакьаву, дакIния щин хIарчIсса кунмасса асар хъанан бикIай.
Редакциялул агьлу-зузалт хъинну увкIная ххари шай, ци мурадрай увкIун урив, му мурад щаллу бан чялиш буккай. «Илчи» кказит буклан бивкIссар гьарца нюжмардий ца-ца номер 1991 шиная шихунмай. ХьхьичIва, 1917 шинал лакку мазрай ва кказит буккан буллай айивхьуну, ванил редакторну ивкIссар лакрал чичу, шаэр, драматург, общественный деятель, гьарнангу цал цIа машгьурсса революционер Гьарун Саэдов. УрчIва номер буккан бувну хIакьинусса кьинигу буссар архивраву ябуллай. Ва «Илчи» кказитгу танил хъирив нанисса жяматийсса ва сиясийсса кказит­ри. Лакрал гьарцагу къушлий, ичIува буссар канилу ва кказит, ххирассар итххявхссара тIисса, зат кIулсса, дурккусса лакран ва мукунма шяраваллаву яхъанахъисса цинявппагу захIматкашнан.
Ва кказит тIивтIуния шинмай ванил редакторну буссар итххявхсса журналист, цилла даву ххину ххирасса, хIурмат лавайсса лакку хъамитайпа Абачарал душ Качар ХIусайнаева. Ванил ка-кумагчиталну, кказитрал корреспондентъталну тIивтIуния шинмай зий буссар, бавкьусса, нахIусса коллектив: Руслан Башаев, ХIасан КIурухов, ХIасан Аьдилов, ПатIимат Рамазанова, Зулайхат Тахакьаева, Андриана Аьбдуллаева, Залму АьбдурахIманова, Бадрижамал Аьлиева, Имара Саидова ва мукунма лакку маз хъинну ххуйну кIулсса минахуртал-зузалт цаймигу. На мяшлил щекьи увккун икIара жулва мазрал пасихIшиврий, щинташиврий. Гьарца журналистнал дур цалла-цалла мазрал кьарал, бюхъаву. Адабиятрал лажиндарайсса шаммардаву, балайрдаву му ляра личIисса экьинанисса щаращул щинаха лархьхьусса, кIирисса гъинтнил гьантрай бишлашисса хIукъулуха лархьхьусса дур. Ца тIааьнну баллан бикIайча ла­кку мазрай ккалаккийни, вичIи дирхьуний ва жулва маз дакIнин малхIан хъанай.
Республикалул хIукуматралгу хъуннасса къулагъас дуллай чIалай бур ниттил мазурдих, культуралух, ялун нанисса никиран миллатирттал мазру лахьхьин баврих, кказит-журналлу итабакьаврих, радио-телевидениялувух миллатирттал передачарду ккаккан дуллалаврих. Ялун нанисса ник итххярхсса, цалла культура, адабият, маз кIулсса дикIаву мурадрай дуллалисса давурттая жу ххариссару, мукунсса программардал жун кумаг бантIиссар, ттул пикрилий , хъиннува маз итххяххан бан, къакIулнан лахьхьин бан, гъира бутан.
ЧIа тIий ура «Илчи» кказит­рал коллективран гъира-шавкь ххишала дуллалисса цIу-цIусса хаварду, дакIнийсса мурадру бартлагаву, зу чивчумунин кьимат бищун кIулсса буккулт. Зун тIайлабацIу баннав му бигьа дакъасса, миллатрал мазралгу, культуралулгу, багьу-бизулулгу, аьдат-эбадатиртталгу хъар зуйнна лархъун нанисса, хаснува ниттил маз буруччаврийну миллат­ран буллалисса хъинбалалуву. Зул цIа-цIуку мудангу тарихраву личIантIиссар.
Нагу Шамил Чаринов,
лицей №39, ш. МахIачкъала