«Илчилул» юбилей ттулгу юбилейри

24foto_6Май зуруя шинмай «Илчи» кказитрай ришлашисса агьалинайнсса оьвчаву хъинну аьркинсса оьвчаврин ккалли дуллай ура. Жунма чара бакъа аьркинсса кказитралгу, ниттил мазралгу, культуралулгучIарав бацIавунияр хьхьичIунсса мурад цамур цири бикIан бюхъайсса. Кьуния ххюра шинни ттулгу гьарца шинах «Илчи» кказит чичлай.
Кказит цуппа лакрал чичлачаврил аьдад хъунна хъанай дакъанугу шиная шинайн ххуй хъанай дур ванил чIалачIин: ххуй-ххуйсса рубрикартту, лакрал агьалинал дакIни-мазрайсса пикрирду, буруккинтту, маслихIатру ва м.ц. Нюжмар кьини дучIаннин ссавур дакъа ялугьлан бикIайссаh ттул шаппами.

На, лакку мазгу ххуйну кIулсса, ххигу-ххирасса, буттахъал аьдатругу дуручлачисса, мукьцIалла шинай МахIачкъалалив яхъанахъи­сса ттула кулпатрал ва тухумрал цIания хъунмасса барчаллагь тIий ура цинявппагу кказитрал зузалтрахь ва хъунмур редактор Качар Абачараевнахь, хьхьу-кьини дакъа, ссуссукьусса харжирахгу къабурувгун, лакрал миллатрал хъусну хъанахъисса кказитраха зий, захIмат бихьлахьаврихлу.
Амма жува аьркинссаксса жула лакрал кказит — журналлал чIаравгу бацIлай бакъару. Жула дянив чанну дур кувннал куннахсса ччаву, ххирашиву, цаннал цаннан кумаг баву. Къуллугърал гьаз шайхту, хъунмурчIин цала хъус-кьинилул пикрирду хьхьичIунну чIалан бикIайнуккар чIявуминнан. Ссан аьркинни лакку мазгу, оьрус мазрай гьарца ишру щаллу хъанай бунува тIий бикIайхьунссар.

Бат хьунтIий бухьурчаy
ва ттул маз гьунттий,
ХIадурну ура на
хIакьину ивчIан.
Ссанyикьай аьркинсса
ттун ва Дагъусттан,
Ттул мюрщи оьрчIаща
ттул маз зеххирчаy?!

Укун хIакьсса махъру куну бур Расул ХIамзатовлул. Ттун хъинну къащи шай, жула лак цащала цивппа оьрус мазрай гъалгъа тIий ххал хьуdкун мажлисирттай, юбилейрттай ва цайми-цаймигу жяматрал дуллалисса батIавурттай халкьгу, тямадаталгу оьрус мазрай бакъа гъалгъа къабуллалийни. Лакрал ххаллилсса шаэр ва аьлимчу (аьпа баннав цал) Абачара ХIусайнаевлулгу чивчуну бур:

Мазру цинявппа ххуйссар,
Ххуйссар ттул лакку мазгу.
Мазру циняв пасихIссар,
ПасихIссар лакку мазгу.
Лахьхьияра пасихIну
Гъалгъа тIун лакку мазрай:
Душманнащал – кьянкьану,
Дустуращал – кIукIлуну

Бургирала мукъурттил ххуйшиву, ччаврил хъуннашиву! ЧIявусса жула шаэртуралгу, чичултралгу, ниттил мазрах ччаву дусса цайми-цайми вакилтуралгу гьаз буллай бур жула лакку мазрал кьимат.
Гьашину 13 шин хъанай дур ахиратрахьхьун лавгун оьр­му оьрчIахь ниттил мазрал дарс дихьлай гьан бувсса учитель, ЧIяйннал шяраватусса МахIаммадлул арс МахIаммадов ХIусайн. ОьрчIан ванал тачIав хъама къабитанну, ваца тIуркIу буллалисса кунма, лахьхьин байссия ниттил маз. Мукунма ванал чивчуссия жяматрал история – шяравалу хIасул шаврия, тухумирттая, лухччая ва м.ц.
Агарда редакциялун кьамул хьурча, тавакъю буллай ура «Илчи» кказитраха ХIусайннул бувну бивкIсса балайгу, лакрал жяматрайyсса ванал оьвчавугу рищаву.

«Илчи»

«Илчий,» ина жул бакIчий,
Ил цачIун бай жул «Илчий»!
Ниттил маз нацIу бувну,
ЦIупI чин булай жул «Илчий»!

Жул мурад кIул бай «Илчий»,
Дустал цачIун бай бакIчий,
ГьарманачIан гъан хъанай,
ДакIниймур ласай «Илчий»!

Агь, «Илчий», бусрав «Илчий»,
Сийлувун багьсса «Илчий».
Лак цачIун кIункIу буллай,
Дусшиву цIакь дай «Илчий»!

Вил хъаттирдай, жул «Илчий»!
Лехланну дунияллийх.
ДакIнил мурад бартбигьлай,
Зананну жу вил ччаннай.

Жу тIимур ина буллай,
Ина тIимур жу буллай,
Хьунну вил цIакьсса дустал,
ТакIуй личIи къашайсса!

Ххирасса
лакрал жямат!

ХIарачат буллалияра цайми миллатирттаяр махъун къабагьан!
Куннал дянив куннал зид багьансса къел мадаванну, ххама­ххаванну (кIиннан архIал сси­къабизаннав чайссар жула), куннащал кув маччалаванну.
Жула жяматрава хьхьичIун ливчусса, машгьурсса инсанна­цIун пахру булувара, мунацIун кабалукьара, хъиннува лавай хьун!
Арцу диривуннича, лахъсса къуллугърайн лавхърача куну, лагмасса дуниял хъамамаритаванну!
Бала ялун бивну, зарал хьу­­начIа хьхьичIва-хьхьичI ба­луцIия­ра.
Гьавгу, залгу кIулну билу­кIия­ра!
ОьрчIру дуккин бара, ла­хьхьин бувара пишарду, сянатру. Жула лак хьхьичIанияцIакул сянатралли ябуллай бивкIсса.
Чув бухьурчагу жула лак, цIу­ллуну битаннав. Амма бю­хъай­ссаксса Дагъусттаннайнмай кIура баенмур буллали. ХIазран бакъар буттал кIану Багъдадри учайсса.
Бюхъавай, ташурду жула жяматрая булувара. Жунна аьркинну дур жулва уздансса ппухълуннал генофонд ядан.
Зула-зула оьрчIан-душваран чара бакъа ниттил маз, лакку маз лахьхьин булувара. Оьрус маз кIулну, ниттил маз къакIулшаву кьюкьалану ккалли булувара.
Буттал шяравун налусияра. ТачIав дакIния дуккан маритару.
Жула лакку кказитру, журналлу чилучара, булуккияра.