Илкинсса дакIнил заллу

21foto_6Майрал 30-нний 60 шинал юбилей хьунадаркьунни ххаллил­сса лаккучу, шяраваллил жяматрангу, гъан-маччанангу бусравсса, дакI-аьмал хъинсса, гьарца бивкIу-буккулучIа ацIайсса чIяйричу Гъазнаев Гъазирбагьин Рамазаннул арснал.
Гъазирбагьин увну ур Узба­кIисттаннай Геджуван тIисса шагьрулий.
Ца шинава миннал кулпат бивзун бур Дагъусттаннайн, Щурагьун. Шикку школагу къуртал бувну,
Гъазирбагьин автодорожный техникумравун увххун ур дуклан. Техникум къуртал бувну махъ лавгун ур армиялийн. Цалва буржгу дакI марцIну биттур бувну увкIун, увххун ур Щурагьсса таксопаркравун механикну. Ши­ккугу ччясса мутталий щалва коллективран бусрав хьуну ур, хъинну цалла даву ххуйну кIулсса зузала хIисаврайгу, аьмал-хIал бавкьу­сса гьалмахчу хIисаврайгу. Ши­кку зий ванал дурну дур 18 шин. Ва даврий бивхьусса захIматрахлу Гъазирбагьин лайкь хьуну ур чIярусса грамотарттан, личIи-личIисса бахшиширттан. Чернобыллай авария шайхту, цалла цIуллу-сагъшиврий хIайп къаувкуну, халкь ххассал бан кумагран лавгун ур. Тийхгу Гъазирбагьин цалва гьалмахтуращал яла захIматмур участокрай зий ивкIун ур. Ва лайкь хьуну ур «Чернобыллал участник» тIисса кIира ва цаймигу медаллан, грамотарттан, барчаллагьрал чагъардан. Тиха учIайхту Гъазирбагьин, «Ветеран Чернобыльских событий» тIисса цIагу ларсун, увккун ур пенсиялийн, цIуллу-сагъшиврул къулайгу чан хьуну. Зий аьдат хьусса Гъазирбагьин цIанагу мицI къаацIай, ва ур цIакьсса балугъ бугьу. Ванал Дагъусттаннал балугъ бугьултрал бяст-ччалливу дукIу бувгьунни 1-сса кIану, ва гьурттусса Щурагьиял командалул бувгьунни 3-сса кIану. Гьашину бувгьунни вайннал командалул 2-мур кIану. Цалва бувгьусса балугъругу ванал мудан чIаххуврайх, дустурайх бачIай. Гъазирбагьин хъинну иман, ислам дусса гьалмахчу ур, ва лавгунни кIийла хIажлийн, цал аьпа бан цала бу­тта Рамазаннущал, кIилчингу, цува кунма, дакI марцIсса, бусравсса, гьарца ишираву инсаннал чIарав бацIан хIадурсса кулпат Сакинатлущал. Гъазирбагьиннул ва Сакинатлул дуккингу бувну, ххуйну тарбиягу бувну, къатрай бацIан бунни 2 душ. ХIакьину душнил оьрчIругу тарбия буллай бур вай.
Оьрмулул 60 шинал юбилейращал Гъазирбагьин барча уллай, чIа учин ччай буру ванан цIакьсса цIуллушиву, талихI-тирхханну, хъуни-хъунисса ххаришивуртту. Вил дакIнийцири мурадру бартлаганнав, оьрмулул ва наслулул ххари уллай личIаннав ина вилва кулпат Сакинатлущал. Гьарца дуллалисса давурттавугу тIайлабацIу баннав, дуллалимуницIун Аллагьналгу кабакьиннав.
Ина жун чан къааннав. Вилла аьчухсса дакIниха лавхьхьусса бутIа булуннав вин Занналгу. Хъиншивуртту ялун дияннав, оьрмулия щалихханнин итаннав.
Юсуп Юсупов,
Щурагьсса ЧIяйннал жямат­рал ккурандалул чулуха