Зунттал шинал хьхьичI бихьлахьисса масъалартту

10_16foto_9Ларгсса нюжмар кьини Гъуниннал райондалий хьунни Зунттал шинан хас дурсса семинар-совещание. Лакрал райондалул чулуха муний гьуртту хьунни райондалул бакIчинал хъиривчу, экономикалул ва шяраваллил хозяйствалул отделданул каялувчи Макьсуд Кьадиев.

Зулайхат Тахакьаева
Совещание дайдишин хьхьичI делегация лавгуна Кегердал шяравусса консерварду дай завод ххал бан. «Дружба» ЗАО-лул хъунама директор МахIаммад Ариповлул ккаккан дунни хъамаллуран цачIара итадакьлакьимур. Хъамаллурал ххал бувуна завод ва мунил складру. МахIаммад Ариповлул бувсуна цалла даврия. Ванал бусласимунийн бувну, консерварду да­ххан захIмат хъанай бусса бур.
Муния махъ делегация лавгуна Ссугърахьхьун, гиккусса хIачIайсса щин рутIайсса чIиви завод ххал бан. Мичча лавгуна дикIул цехравун. Гъуниннал райондалул бакIчи Пахруттин МахIаммадовлул бусласимунийн бувну, шикку дуллан тIий бу­сса бур дагъ дурсса дикIул консерварду. Ва проектрал ляличIишиву ссаву дур учирча, инвестортурал цала ласлан тIий бусса бур бярчру, ми ризкьилуха зун ччиминнахьхьун хъуни бан буллуну, хъуни байхту миннаща махъунмай машан ласлан тIий бусса бур.
Гъунив делегация бивуна музейравун, КIяла Кьурукьирттал гьайкалданучIан.
Гихуннай совещание хьуна Ялув Гъунивсса тIабиаьтрал паркраву_сса «Радде» пансионатрал актовый залдануву.
Совещание тIитIлай, зунттал территориал округрайсса ДР-лул БакIчинал буржру биттур буллалисса Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул кIицI лавгуна кIантту-кIанттурдайсса батIавурттая мюнпат хъунмасса бушиву, цанчирча ца райондалучIа думур вайминнучIа дакъа тIий, кунная куннан даврил опыт лахьхьин бюхълай буну тIий.
ДР-лул экономикалул министрнал хъиривчу Муслим Мажидовлул баян бувна Зунттал шин тIитIин дакIний бушиву ва зурул 19-нний Хивуллал райондалий. Министерствалул зузалтрайн тапшур бунни гьарца районнайн биян бан цачIа-цачIара Зунттал шин тIитIинсса чIумул графикру. Ванал ялагу бувсунни инвестиционный проектирдан гьашину министерствалул итабакьин ккаккан бувну бушиву 20 млн. къуруширттал.
Гъуниннал райондалул бакIчи Пахруттин МахIаммадовлул бувсунни цалла райондалийсса экономикалул тагьардания. ХIарачат буллай бусса бур шяраваллил хозяйствалувун бюхъайссаксса гьарзасса инвестициярду кIункIу дан, шяраваллил хозяйствалуха зун ччиминнан кумагру буллай бусса бур.
Ахъушиял райондалул бакIчи АхIмад МахIарамовлул бувсунни цалла райондалий инвестициярдал проектирдан кIункIу дуршиву 827 млн. къуруширттал. Миннух дурну дусса дур кьатIаллил билаятирттал техникалий зунсса оьллал ферма, накIлия нагь-нис дуллансса цехру.
Ккуллал райондалул бакIчи Сяид Сулаймановлул цалва ихтилат­раву кIицI лавгунни райцентрдал дянив хъуннасса тапаватшиву душиву. «Дур райцентрду ххуллурдай асфальтвагу бакъасса. Мукун­сса районнай харж буккан бан инвесторталгу анавар буклай бакъар», — увкунни ванал.
Цалва ихтилатраву Дагъус­ттаннал шяраваллил хозяйствалул НИИ-лул директор, профессор Надир Загьировлул кIицI лавгунни зунттал районнай ризкьилуха ва ххяххиярттаха зунсса проектирдан аьркинну бушиву кIантту-кIанттурдайсса тIабиаьтрал шартIру хIисавравун ласун.
Совещание лакьлай, Аьбдулмуслим Аьбдулмуслимовлул бувсунни Республикалул БакIчинал цайва бурж бивхьуну бушиву гьарца совещаниялий сукку бувсса гьарцагу суалдания баян бан. «Жува тIимуних Республикалул БакIчи къулагъас дуллай ур, мунийн бувну Зунттал шинал жучIара дуссар зунттал районну цIудуккан дансса каширду», — увкунни ванал.