Зул каширду мунияргу бюхттул хьуннав

IMG_5690ДуркIунни цIусса 2017 шин. ЦIуминалийсса жул ЦIусса­чIурттащиял шяравугу ялугьлай бия ва байрандалух.

ЦIушинал байрандалух ялугьлай бия цинявппагу дуклаки оьрчIру ва дарсирдайн гьан бувасса мюрщултгу. ЦIуссалакрал район МахIачкъалаллал чулухун дизан дурну мукьах жул ЦIушинал байран чIюлу дай хъинну хIурмат лавайсса спонсортурал – Хасаева Гулшан Рамазановнал ва МахIаммадов Низами ХIажиевичлул. ЦIу­ссачIурттащиял шяравусса цинявппагу дуклаки оьрчIан ва шяравусса мюрщи оьрчIан вайннал хIадур дурну дикIай бахшишру.
Гьашину тIурча вайннал жул школалунгу дунни хъинну аьркиншиву дусса бахшиш – мукьва ноутбук. Жу, ЦIуссачIурттащиял дянивмур даражалул школалул чулуха, щалагу школалул педагогтурал коллективрал ва цинявппагу дуклаки оьрчIал, барчаллагь тIий буру жула хIурмат лавайсса вай спонсортурахь. ЧIа тIий буру вайннан оьрмулуву цIуллу-сагъшиву, чIярусса хьхьичIуннайшивуртту. Гьарза хьуннав зучIа захIмат­шивурттавун багьсса инсантуран кумаг бансса кашигу, кьуватгу.
ЦIуссачIурттащиял №2
дянивмур даражалул
школалул коллектив