Загьрани Аьбдуллаева

ilchi_20_3Арцул тIулунттул лагма

КIулшиву виву дакъар,
Маз пасихIну къакIулли,
Амма мурадру ина
Бартбигьара бигьанма.

Зат кIулшиврул чIун дакъар,
Итххявхма ккаллий акъар,
Арцул тIулунттул лагма
Хьхьу-кьини бисмиллагь бур.

ДакI тIитIалардах луглай,
Ссавур Заннал ххи дуллай,
Ахиргу биллай буру
Ахиратрал зуманив.

IMG_1282Жул жяматрал иялчу

Дяда-Мусан хасну

Мискин хьунни жул щар ина лавгун махъ,
Дурккунни эяллайн хъиннура гужну.
Муси гьар кIанайгу пар тIий дикIайссар,
Кьадарминнан кьимат чIумул бищайссар.

Щялмахъ, щулсса къеллу къаччисса ияв,
Ххуймунил, аькьлулул кьимат лахъ байва,
Шяраву, чIаххуврай итххявх жагьилтал
Кказитрайх барча бан хьхьичIунай шайвав.

МарцIну захIмат бихьлай, ччатI канай ияв
Арс Идрисгу увна мукун тарбия.
ОьрчIал оьрчIру дуклай кьатIух бунугу,
Ттатта ия миннан мудан эбратну.

ЧIалакъачIи ккулла бивтунни къюкIлийн,
Лайкь бакъа гъалгъардал дунни щавурду.
Ас-намус уздансса арснайн махъ куну,
Къавхьунни буттаща бухIан бухьттанну.

ТIайламур тачIавгу пуч буван къашай,
Къанихми, дацайми ссалчIав къабуччай.
ЖухIишиву дакъа, марцIну зузинан
Таватагу ххуллу Заннал тIитIин бай.

Алжаннул къапурду вин тIивтIухьунссар,
Аьрщарай узданну оьрму бувтун тIий,
Вил рухI ххари дуван ччясса мутталий
Хъунасса Занналгу кабакьинтIиссар.

Ниттихъал угьру

Дувссилул угьру бур дакIнива личлай,
Нину дур къагъ ларгун, аьтIун къахъанай,
Гъанцири банд лавгун, цичIав къабувчIлай
ТIааьн бакъа хавар ирсирай баллай.

Чунну ва мугьалттул лавсун нанисса,
Жагьилсса жаннацIа арсру буллайсса?
Арсрурив кIукIлусса, бувснийх нанисса,
Заманарив оьсса, луркIан дуклайсса?

Зал, вийн леххавур жул, тIайла бацIан ба,
Ниттихъал захIматрал кьиматру лахъ ба,
ОьхIалмур дакIнийнал дакI микIлачIун да,
Дунияллий оьрму тIутIайх бичин ба.

Заннахь дакъа, щихьри дусса?

Заннахь дакъа, щихьри дусса
Жан ласунсса кьудрат-кьанун,
Цанни гьарца къачагъ-къавкъин
Заннал кIану бугьлагьисса?

Багьана дан бусурман дин,
Аслан-кайп хьун тариякру,
Ва ци оьрмур, ххуйсса оьрчIру
Аьтарттувух бявххун найсса.

Зул жагьилшиврул багьасса
Цири дусса дунияллий,
Якьут, алмазру, ттиркьюкьив
Хьхьирил ласун дуллалисса?
Бивщуссарив цIарал лама

Сагидлул аьпалун

ТалихI чIа тIий жу вин буна,
Бивщуссарив цIарал лама,
Гъав ларгссарив тти вил лажин,
Ччаврих лавсъсса чIавалачин?

Загьрулул бувссарив оьтту,
Ятинтал хьуссарив оьрчIру?
Тяхъа симан, жагьилсса жан,
Нясив бувссарив вин алжан?

Вил арсру бур хъуни хъанай,
Вия цIухлай, дакIнийн утлай,
Вил рухI тIурчан, миннал ялтту
Мюхчан буллай, ххютну лехлай.

Вил нину дур хъяхъа чавай,
Вирдай аьтIий, бикъав пиш тIий,
Нюжмар хьхьурдай вищал жапрай,
Ахират бигьа хьуннав тIий.

Ттул эшкьилул
кьадру бакъа

Маххаххара, ххазинай,
ДакIнивун ххюва битлай,
Жавгьардал чIатIаракIру
ТIайланна къюкIлийн ритлай.

Вил чIу – ттул вичIан дарман,
Жавгьарду – няран дарман,
Чурххал оьвхъу-хъалашив —
Ттул дикIул дакIнин дарман.

Ина ургарчан зунххи,
Дуниял лагай лухIи,
Бищурчан бявкъусса марч,
Ялун нани хханссар занч.

Ттух ляличIину битай
Ми яруннил жавгьарду,
Цамуних урав битлай,
Ттул ччаврил кьадру бакъа?

Ци бави хасиятран

Хасият малхIанминнай
На шара мудан хIайран,
Амма ттулла хасият
Дан къашай ттуща малхIан.

ХIакьину вищал ттярзлий,
Гьунттий танащал ттярзлий,
Сарану ва дуниял
Щаллара ттущал ттярзлий.

Вари ттул дакIнил тагьар,
Даххана къашай тагьар,
Ттуйхрагу кьини дуклай,
Бан цичIав къашай тагьар.

Идрис Мусаевлуха

Хьхьара мадав, бакI лахъ дува,
Вил марцIшиву гьарнан кIулссар,
Цими шин чIарах гьарчангу,
Вил цIа вихлу пар тIунтIиссар.

МинначIан чIумуйсса бувкIни
Лахъ къуллугъру, тIитIаларду,
Вих хьу, вищал буссар мудан
Багьа бищун къашай мяъдан.

Дацул дацай цаннамигу,
Угьарчан, чин дулунмигу,
Виву бакъар ми «гьунарду»,
ЦулкIрал тIуллу, кьадар къеллу.

Миллионну бюкьлай буссар,
ХIукумат цIупI дуллай буссар,
Ина мукунсса акъа тIий
КъуллугърацIа уллай буссар.

Я Аллагь, ялувсса Ххувзал,
ТIайламунин кьимат бища,
КъатIайлама цу уссарив
Ччясса мутталий кIул ува.

Инт дуркIунни

Инт дуркIунни, хъув бувккунни,
Уртту-тIутIи сукку хьунни,
Марххалттанил баркьутрала
Дараччилул тIитIу бунни.

Ущу-щулгъи чантI увкунни,
Интнил кьункьал бувччу бунни,
ЧIал къавхьуну кюртти буллай,
Чутру хьуну занантIиссар.

Цаярда кIилий хъунисса
Дукия ххюрхху дантIиссар.
Дуланмагърал хъирив хъанай,
Бикъавт манзил къабитайссар.

Ччикку бувккун, балай тIунссар,
Гъарал чIа тIий булукьинссар.
Гьаннайх, къурух ччиккул тIутIив
Хъахъи ларххун дачинтIиссар.

Лухччинул чIан дуцIинтIиссар,
Ризкьи урттул буччинтIиссар.
Хъуруннай дургьу нувщи-къур
ТIутIан ларххун дачинтIиссар.

Къурув лачIа лахъ хьунтIиссар.
Марч бивщуну, лачIал хъуру
ЩатIан лащан дувантIиссар,
Къакъунт къурух занантIиссар.

Инт гъинтнихьхьун ссалам буллай,
Гьава кIири хъанантIиссар.
Ялу-ялун уртту-щингу
Гъарал щинал дучлантIиссар.

КIинтнил хасият кьянкьассар

КIинтнил хасият кьянкьассар,
Дякъил лухччи хъячин дайссар,
Бувну хъунисса марххалтту,
Буруккинтру ххи бувайссар.

Лухччинул кIяла лаххайссар,
Щинал накьичру дишайссар,
ВацIлул паччахI цушагума
Хьхьуцанттув шанаши байссар.

РухI дусса зат хьхьурай кьатIув
Ялгъуз-гъаривну личIайссар,
КIинтнил пикри гъинттулва бан
Аькьлу бунан аьркинссар тIар.

Шинал мукьрагу чIун

Дяркъу кьянкьа кьурукIинтнил
Базу-базу лякIин буллай,
Гьунттий кьинилул пикрирдай,
Шанмагу барз ккуру гьан бай.

Инт кIинтнищал ччалан дикIай,
Ахиргу капливун дагьай.
Чан-чанну тIий гъили дагьлай,
Ущу-щулгъи щурун бикIай.

Гъи дуркIшиву тIутIал бусай,
Найрду тIутIай ликлан бикIай,
Къув-аьс, цIупар, чявхъагъарал
ЧIун-чIумуй гъинттул чан къашай.

Ссутнил буллугъшиву жунна
Занная ссайгъат-ссаламри.
Дуллумунийн щукру буллай,
КIилахъансса дуланмагъри.

Вана шинал мукьрагу чIун,
Мукьрагу жунна аьркинсса,
Ца дуну, ца дакъахьурча,
Ялапаршин мискин шайсса.

Хъузалал балай

Хъузалал сий дуссия,
Чутру ницал буссия,
Хъуру дугьлай буссия,
Утти къуру ритлай бур.

Бугьарчан, ца нувщи бур
Аьрщаравун бичайсса,
Кулпат, оьрчIру буминнан
БакIлахъруну хъанайсса.

БурхIавун кIуну бувкIун,
Кьус бикIан танмалну бур,
Заннал кIия дичиннин
Ялугьлай щябивкIун бур.

Аьрщараха хIурмат бан –
Пара бичин, оьргъа дан,
Кказа бан, уртту риттун
ЩинчIав ччай бакъар утти.

НакI ттучаннай хIадурна,
ЧчатI шавхьун бахлай буна,
Цанни тIар, захIмат буллай,
БархI лахIан бан, гьухъ рутIлан.

Агь, база мискин, ина,
Аьйкьлайвагу акъарав?
Инава захIмат був ччатI
Шамлийну нахIуссархха.