Жун хъуннасса тирхханну дикIай «Илчи» жучIанма бив­сса чIумал

ХIурмат бусса «Илчи» кказит­рал зузалт!
КIирисса ссалам зуйн архсса Чарджав шагьрулия. Жу, Таканаву ялапар хъана­хъисса лакрал жямат, мякь був­ккун бикIару Дагъусттанная­сса, хаснува лакраясса хавардах. Гьарицагу лакрал дянив хъанахъисса чIивиссагу, хъуниссагу иширттая, шаннагу лакрал райондалийсса дахханашивур­ттая ва цIушиннардая, миллатрал лайкьсса арсурваврая ва душваврая жун баяй «Илчи» кказитрая.
Жун хъуннасса тирхханну дикIай ва кказит жучIанма бив­сса чIумал. Му тирххандарайн жу биян бару, цан оьрчIая, оьрчIал оьрчIая тирхханну ккаккиву­хъал, ЧIяйннал шяравасса Загьиди ва Муъминат Аьбидовхъал. Ххуллул захIматшиврух, канихьсса гьивулух къабурувгун, жу ссавур духларгун ялугьлай бушиву кIулну, миннал лавсун бучIайссар жучIан «Илчи» кказитру. КунначIан ку бувхсса чIумалгу жу кказитрай бивщумуния ихтилатрай бикIару.
Ххуймуния ххари шару, оькки­муния пашман шару. Жува архну бунугу, жул дакI мудангу зущал дуссар.
Ххирасса редакцияй! Жу дакIнийхтуну барча тIий буру зухь лакрал тарихраву лайкьсса кIану бувгьусса «Илчи» кказитрал юбилей.
ЦIуллушиву дулуннав. Зул каши-кьудрат муниярдагу бюх­ттул хьуннав!
Хъунмасса барчаллагь тIий буру зулгу, жулгу дакIнил асарду цанначIан ца биян буллали­сса Загьидинахь ва Муъминатлухьгу.
Зуха дуаьлийсса Чарджав шагьрулийсса лак.
Туркман