Жагьил замана дакIнийн бутлай

spg_10Гьашину, майрал 24-нний, ЧIяйннал дянивмур даражалул школалийн 1962-ку шинал дуклан бувххун, 1973-ку шинал школа къуртал бувсса, ца классраву дуклай бивкIсса, 28-мур выпускрал хьунабакьаву хьунни.

Му хас дурну дия 2015-ку шинал оьрмурдал 60 шинну там шаврин. Хьунабакьаврил сакиншинначиталну бия шагьрурдай яхъанахъисса, аькьлу-кIулшилул бутIа буллусса, ца классраву дук­лай бивкIсса: Самадов Шамил, Исяев МахIаммад, МахIаммадова Муъминат, Далиева Мая, Сагидов МахIаммад-ХIанапи, Даудов Давуд ва мукунма цаймигу.
Хъинну ххуйсса тIабиаьт дусса кIанай, МахIачкъалалив, магьлуву кунма бакьин був­сса «Фируза» ресторандалуву лавайсса даражалий тIайла дурккунни хьунабакьаву. Ши­ккун бувкIун бия Къизлардая, Буйнакскалия, Каспийскалия, МахIачкъалалия,Тарумовкалия, ЧIяйннал, Ваччиял, Хъюйннал, Хъювхъиял, ЦIуйшиял, 2-мур ЦIувкIуллал, Ккуллал шяравасса ца классраву дуклай бивкIсса 30-вату ливчусса инсантал. Бия, личIи-личIисса багьанартту хьхьичIун багьну, бучIан къавхьуссагу.
Укунсса хьунабакьаву жу 5,10 шинай цал дуллалаву аьдатравун дагьну дуссар. Муния мюнпат хъунмасса бикIай: куннан кув ккаккан, къаккавкми ци даражалий бурив кIул буван, иш багьарча, кунначIа кув бацIансса чаран лякъин, бигьалаган, оьрчIшиву дакIнийн дутан, жула ялату лавгсса архIал дуклай бивкIми, учительтал кIицI лаган, аьпа учин.
Хьунабакьаву лавайсса даражалий тIайла дуккан савав хьунни Даудов Давуд. Ванал кумагчиталну бия Г. СултанахIмадов, А. Кьурбанов, И. Оьмаров, М. МахIаммадов. Хьунабакьаврия рязину ливчIунни шиккун бувкIми. Вания гихуннаймур хьунабакьаву сакин дуван икьрал дунни 3 шинава. Хьунабакьавриясса асарду дакIния къалаган рирщунни суратру, чирчунни дискру.
Сакиншиннарал комитетрал цIанияту барча буллай буру цинявппа ца классраву дук­лай бивкIсса, ЧIяйннал школа 1973-ку шинал къуртал бувсса гьалмахтал Хъун дяъвилуву Ххувшаву ларсун 70 шин там хьусса байрандалущал. ЧIа тIий буру цIуллушиву, кулпатирттаву нахIушиву, тIайлабацIу, талихI, оьрмулул буччиннин битаву.
Нагу зул хIаласала
Юсуп ХIусайнов