Дяъвилул шиннардил ккаши-мякь ккавкма

6nom_1Февральданул 19-нний цалва оьрмулул ххаллилсса юбилей – 80 шин кIицI лаглай ур Совет заманалул захIматкашнавасса ца, Буттал КIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилул кьянатсса шиннардий ккаши-мякьгу бувхIусса, чIивиниява шинай захIмат буллай айивхьусса, захIмат ххирану тарбия хьусса Мурадов Ярагъи Загьидинал арс.

Бадрижамал Аьлиева
Увну ур Ярагъи цIанихсса революционертурал ва аьлимтурал шяраву ГьунчIукьатIув 1936 шинал бухгалтер Загьидинал ва Аьишатлул кулпатраву. Хъун дяъви байбивхьуну, ванал ппу Загьиди лавгун ур душманнащал талан. Амма къанясивну бивкIун бур мунан махъунай буттал шяравун кулпатрачIан, оьрчIачIан зана хьун. Талатаврил майданнай виричуну жан дуллусса Загьидинал кIанугу Аьишатлун бугьан багьну бур, оьрчIалсса баврил хъаргу, гьивугу щаллуну цилла хъачIунттайн дуртун. Укунмавагу къабигьар хъамитайпалун цинмалу оьрчIру хъуни буллан, дяъвилул цIарал кIири дур­сса, ккашилсса, кьянатсса шиннардий 5 оьрчI хъуни бан цуксса захIмат хьуссарив Ярагъинал ниттин бувчIин захIматсса иш бакъар. Мугу чул бищунма, махъ ацIанма акъа, зугу цукун буру, зулгу дукан дурив, лаххан дурив учай­сса чув акъа. Ппу ялув акъа­сса ятинтурал ичIува бусса ятту-гъаттарагума бавцуну бивкIун бур инсантал ккашил ци зунссарив къакIулсса дяъвилул шиннардий.
ЧIивину унува Ярагъи зун ивкIун ур колхозраву, хъуру гъайтIисса къужран ницал бакI бугьан тIий, ххялаххи дуккан, ххулув батIин, буххин тIий, цайми-цайми давурттив дуван тIий, кумаг буллай. Шинал чIумух бурувгун, шяраву, колхозраву тIий, ичIура тIий, дуллалисса давур­ттал кьадру Ярагъинан ччяни ва ххуйну кIул хьуну бур. Вайннал ичIувасса махъсса оьрчIругу мукунма зий бивкIун бур.
Дахьва байбихьулул школа бувккуну, Ярагъинан дуккаву кьадитан багьну бур, зузавриха дарсру лахьхьинсса мажал къахъанай. ИчIаллил ахIвал-хIал кIюласса бушиву хIисавравун лавсун, пикри хьуну бур 4 класс бувккусса Ярагъи дуклан тIайла уккан Ремесленный училищалувун Каспийскалив. Мугу бувккуну бур Ярагъинал хъинну ххуйну, хьхьичIунну. Га чIумал дулайсса диркIхьурча 2-мур, 3-мур разряд, Ярагъинан, ва ва кунма хьхьичIунсса цаппарасса оьрчIан, най дуна дуллуну дур 5-мур разряд. Зун тIайла ув­ккун ур МахIачкъалалив Судоремонтный заводрайн портрайн. Микку зий 2 шингу дурну, аьралуннавун лавгун ур ватандалул хьхьичIсса цалва бурж лахъан. Зана хьуну махъ Ярагъи тIайла увккун ур Каспийскалив «Дагдизель» заводрайн. Пенсиялийн укканнин заводрай зийгу 60-ллихъайсса шинну дурну дур. Ярагъи Мурадовлул цIа мудангу диркIун дур хьхьичIунсса язи­сса зузалтрал сияхIраву, хьхьичI ххуттай.
Цалва захIматрал биографиялуву Ярагъинал хIалал дурну дур паччахIлугърал цикссагу наградартту, бахшишру. Дуллусса бусравсса цайми цIардавух дур «Ветеран труда завода» цIагу.
1964 шинал Ярагъинал бувну бур кулпат – бувцуну бур хъинну ххуйсса душ Роза. ЦачIу нахIуну-хIалану оьрму бутлай вайннал хьуну дур 50-ллихъайсса шинну. Розагу пенсиялийн букканнин зий бивкIун бур заводрай ххуй­сса къуллугърай — хъунама экономистнал цалчинма хъиривчуну. Ярагъинал ва Розал дянив бур душ Гулизар.
Ярагъи ур чумартсса, дакI хъинсса, кумаг аьркиннал чIарав ацIан махъунай къашайсса зун­тталчу.
80 шинал юбилейращал барча уллай хIурмат бусса хъуначу, захIматрал ветеран Ярагъи Мурадов, чIа тIий буру цIуллу-сагъсса, ирсирая ххарисса ва миннал дяниву дутансса чIярусса шинну, оьрмулуву чIярусса ххаришивуртту ва хъиншивуртту.