Дяъвилий жанну дуллуми дакIнийн бичлай

fkur_15Райондалул администрациялул оьрчIащалсса, жагьилтуращалсса даврил ва туризмалул отделданул, КIулшиву дулаврил управлениялул сипталийну, апрель зурул 18-нний Гъумук Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилия зана къавхьуминнал гьайкалданучIа хьунни Ххувшаврил 69 шин шаврин хас бувсса аьдатравун багьсса Аьпа­лул Вахта тIитIлатIисса батIаву. Муний гьуртту хьунни райондалул бакI дургьуми, шяраваллал бакIчитал, идарарттал хъуними ва зузалт, учительтал ва дуклаки оьрчIру.

Гьантлия гьантлийн ххялтIа дуклай дур дяъвилул цIаравух бувк­миннал кьюкьа. Жущалва бумигу шанурдацIух буну, махъсса шиннардий Аьпалул Вахтарду бан багьлай бур, цуксса хIайпнугу, цаягу ветеран гьуртту акъана.
Аьпалул Вахта тIитIлай, райондалул администрациялул ва депутатътурал цIания дяъвилул ветеранталгу, мунийн бавтIмигу барча буллай, райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул кIицI лавгуна дяъвилул майданнайва ливчIсса жулва ватанлувтал цIунилгу хIурматрай дакIнийн бивчуну, миннал рухIирдая алхIам бувккуну, хъун хъанахъисса никирахь та яла оьттул ттур дурксса дунияллул кIилчинмур дяъвилий жулва ппухълуннал дурсса виричушивурттая бусаву ва хIакьину жущалва буми ветерантурахь бюхттулсса Ххувшаврихлу барчаллагь учаву мурадрай, гьарцагу шинал апрель зуруй Ххувшаврил байрандалул хьунийн щалвагу билаятрай шайшиву аьдатравун багьсса Аьпалул Вахтарду.
Бувсуна райондалул щархъавусса Хъун дяъвилия зана къавхьуминнал аьпалунсса гьайкаллах райондалул администрациялул хъуннасса аякьа дуллай бушиву, ми гьарца шинал Ххувшаврил байрандалул хьунийн дакьин дайшиву, цIудуккан дайшиву.
— Лакрал райондалий бакъахьунссар цавагу кулпат Хъун дяъвилул щавщи къабивсса. Жулла райондалия аьрайн лавгун бур ряхазарунния ливчусса чиваркI. ЧIивисса лакрал миллатрава ххюннал лавсун бур Виричунал цIуртти. Миннавасса Якьув Сулайманов — хIакьину Дагъусттаннай ливчIсса увагу ца Виричу. ЧIявусса лайкь хьуну бур орден-медаллан. Хъиннува чIявур дяъвилул аьйплу бувми. Ххувшаву ласун хъунмасса кIану бувгьуссар дяъвилул цIу къизгъинний талай бивкIминнал бакъа, захIматрал дяъвилий гьурттушинна дурминналгу. Ккаши бувхIуну, цалла дусса хъус-хъиншиву дяъвилун тIайла дуклай бивкIссар ми. Лув-ялув шамилва лайкь хьуссар ПаччахIлугърал комитетрал обороналул Занази ЯтIул Ттугълин ва му абадлий ливчIссар райондалучIа. Хъун дяъвилийгу, къинттуллухгу ппухълуннал дурсса виричушиврул, чувшиврул, захIматрал эбратрай тарбия буллан аьркинссару жува жула хъирив нанимигу. Жунма чIалай бур Украиннаву фашистурал режим хъинчулий ккаклакиминнал цуксса лаялуншиву дурдив билаятрай. Мукунма Дагъусттаннайгу дин даччан дуллалиминнал халкьуннавун хIусутшиву рутлай бур. Мунияту хIакьину райондалий увагу ливчIсса дяъвилул лажин ккарксса ххюя ветеран дунияллия гьаннин бюхъайссаксса чялиш дара хъун хъанахъисса ник ватан ххирану тарбия даврил ялувсса даву школарттайгу, жагьилтурал дянивгу, — увкуна ванал.
Дяъвилий ливтIуминнал ва жуятува яла лавгсса ветерантурал рухIирдаяту кьулгьу-алхIам був­ккуна Гъумучиял мизитрал имам МахIаммад Ссаламовлул. Жула ппухълуннал жува тархъаншиврийн буккан бан фашизм духлаган дуллай жанну дулурчагу, фашистурал хасиятру — Дагъусттаннай терроризм ва экстремизм, Аьрасатнаву — скинхедтал, Украиннаву – бендеровцы ттигу ялун личлайнна душиву хIайп тIий, ванал кIицI лавгуна дяъвилия зана къавхьуминнансса гьайкаллай цIарду абад дурсса жагьилтурал аьпа, ппухълуннал яхI-намус, къирият дуруччаву бушиву жуйвасса бурж.
Лакрал ва Ккуллал районнал аьрали комитетрал хъунама ХIасан Масуевлул цалва ихтилатраву кIицI лавгуна Буттал КIанттул цIанийсса дяъвилуву ларсъсса Ххувшаву жулва халкьуннан ххирану дарцIушиву – 27 миллион халкьуннал ливтIусса, миннава Лакрал райондалия 3200 инсан зана къавхьусса; 1710 шагьру ва 70 азарда шяравалу лекьа-пIякьу хьусса. Мунияту бюхттулсса Ххувшаву ларсминнал — халкьуннал ополчениелул, душманнал къинттуллухсса партизантурал кьюкьрал, дяъвилийн хушрай лавгминнал виричушивуртту хъамаритан къабучIишиву.
Лакрал райондалул агьалинал Хъун дяъвилул шиннардий бувсса захIматрая бувсуна райондалул дяъвилул ва захIматрал ветерантурал советрал хъунама Сулайман ХIажиевлул.
— Жу пахрулий буссару жулла тархъаншиврул цIаний цала жагьилсса жанная ка ларсун талай бивкIсса жула виртталсса ппухълунная ва жувагу хIадурну бу­ссару, кьини дуккарча, ватандалул цIаний, гай кунма, гьаз хьун, — увкуна ЦСОН-далул зузала Ибрагьимова Зулмирал, райондалул жагьилтурал цIания дяъвилул ветерантурахь барчаллагь тIий.
— «Аьпа» мукъул дур лавгмур ва бучIантIимур цачIун буллалисса мяъна. Аьпалул Вахталул мурадгу бур жува жущалва бакъами, душманнал хьхьичI бакI лахIан къадурми дакIнийн бичаву. Аьпа — ливтIуминнал къадурну лирчIмур къуртал дансса насихIатри, — увкуна Хьурттал школалул дуклаки душ Аьбдуллаева Асватлул, райондалул дуклаки оьрчIал цIания ветерантал барча буллай.
Аьпалул Вахталун хас дурсса митинг къуртал дуруна Дагъус­ттаннал ва Аьрасатнал гимнру руцаврийну.