Дуруччинну марцIшиву

44_photo_13Октябрь зурул 28-нний Ккуллал райондалийсса шяраваллаву дунни инсантурал цала хIаятру, кIичIиртту, идарарттал лагма­сса кIанттурду марцI буллали­сса субботник.

Мукунна Хъун неххай ва мунивун хIала духлахисса ратIал зумардайх, шушри, пакетру бавтIун, марцIшиву дурунни. Субботникравух гьур­тту хьунни циняв идарарттал зузалт. Хъиннува кIицI буван ччива школардал дуклаки оьрчIру, райондалул администрациялул зузалт, социал службардал, УО-лул пишакартал. Субботник хас дурну дия ноябрьданул 4-нний хьунадакьлакьисса Халкьуннал цашиврул байрандалийнсса хIа-дуршинналийн.