ДГУ-ран 85 шин

40-2016_21Ганал бувсунни ДГУ сакин шаврил ва ганил бивтсса ххуллул хIакъираву.
Ректорнал бувсъсса куццуй, 1931 шинал сакин бувсса педагогикалул институтрая 1951 шинал бувну бур Дагъусттаннал паччахIлугърал университет.

Ганил хъунмасса кIану бувгьуну бур Дагъусттаннал халкь дуккин бавриву, элмийну-техникийсса, педагогикалул ва творчествалул интеллигенция хьун бавриву.
1931 шинал республикалий биялну къабивкIун бур азарахъул учительтал. Гара шинал октябрьданий тIивтIуну бур Дагъус­ттаннал агро-педагогический институт. 1957 шинал октябрьданул 31-нний сакин бувну бур Да­гъусттаннал паччахIлугърал университет. Университетрая личIи хьуну бур 2 вуз: Дагъусттаннал педагогикалул ва Дагъусттаннал технический университет.
ХIакьинусса кьини дяхттасса отделениялий дуклай ур 7700 студент. Бур ххуйсса материально-техническая база, лабораторияртту щаллу бувну бур ттизаманнул кьай-кьуйрал.
М. Рабадановлул увкусса куццуй, ДГУ-рал хъунмур задачану хъанахъиссар хъинну дур­ккусса пишакартал итабакьаву.
Вузран 85 шин шаврин хасну дуллан най бур тамансса давур­тту студентътурангу, щалва региондалулгу лагрулий. Миннувух бур межрегиональный молодежный инновационный контент ва дунияллул халкьуннал студентътурал дуккаврил форум «Вершина». Мукунма вузрал юбилейран хасну тIитIинтIиссар Каспийрал чIарахсса паччахIлугъирттал университетирттал Ассоциациярттал ХIХ Генеральная Ассамблея.