Дагъусттаннал литературалул патриарх

24foto_4Каспийскалий, Энергетический колледжраву, хьунни Дагъус­ттаннал халкьуннал шаэр Юсуп Хаппалаевлун 100 шин шаврин хасну дурсса шадлугърал вечер.

Андриана Аьбдуллаева
Вечерданий гьуртту хьун бувкIун бия Каспийск шагьрулул администрациялул, Каспийскаллал, МахIачкъалаллал, Къизлардал дуккаврил заведениярттал вакилтал. Шаэр, критик, таржумачи, миллатрал лайкьсса арс ва хъуна­сса патриот, хъинсса дус ва ххаллилсса ппу Юсуп Рамазанович ХаппалаевдакIнийн утлатисса ихтилатру бунни ванащал хIала-гьурттуну бивкIсса дустурал, даврил уртакьтурал, шаэрнал творчество ххираминнал: техникалул элмурдал доктор, профессор Муса Абачараевлул, Каспийскаллал инженерный колледжрал директор МахIаммадрасул Муслимовлул, Къизлардал электромеханический колледжрал директор Ирина Виноградовал, Дагъус­ттаннал Чичултрал союзрал член, яруссаннал секциялул каялувчи Макьсуд Зайнулаьбидовлул, Каспийскаллал ЦБС-рал директор, «Матери России» суккушиннарал председатель Таисия Билаловнал.
Хъунмасса бавкьусса Хаппалахъал кулпатрая, цала нитти-буттая бусласисса аьчухсса ихтилат­ру бунни Юсуп Рамазановичлул душнил, «Зунттал хъами» журналданул жаваблувсса секретарь Аьжа АьвдурахIмановал ва арснал, image(3)Энергетический колледжрал директор, профессор Аслан Хаппалаевлул. Ихтилатирттал лях-карах шаэрнал назмурду оьрус мазрай ва лакку мазрай ккалай бия Энергетический колледжрал студентътал. Мажлис чIюлу бунни «Молодость Каспия» ансамбльданул къавтIавурттал ва «Джислан» тIисса республикалул филармониялул группалул.
— Жул кулпатраву эбратран­сса дия ниттил ва буттал дянивсса арарду. Гьарица шаттирахун жун, оьрчIан, асар хъанан дикIайва бу­ттал ниттихасса ляличIисса аякьа. Буттал ниттичIан аьзизмур, ххирамур тIий къачичайвача, «ттул дус» тIий чичайва. «Ттул дус» тIисса мукъурттил мяъна куртIсса дия. Мунийну чIалай бия нину буттан бакъа чара бакъасса, яла гъан­сса, ххаришивугу, пашманшивугу кIидачIайсса, мудан чIарав бусса дусну бивкIшиву.
Вай бия хъинну бавкьусса, куннан ку бувчIлачIисса, нахIу-хIалимсса ласгу, щаргу – лирик ва физик. Ттул ниттил Шамсиятлул 35 шин дурссар МахIачкъалаллал № 13 школалий физикалул дарсру дихьлай. Хъуннасса кьурчIишиву дия жул кулпатраву нину ялату ларг­сса чIумал. «Ттул баргъ лавгунни», – учайва буттал.
Буттал тарбия бувнав жу цаннал хIурмат цаннал буллай, куннал чIарав ку бацIлай. ЧIивиния шихунмай хIакьинусса кьининин ттун мудангу асар шай уссурваврал ттухарасса аякьа, — бувсунни цилва ихтилатраву Аьжа АьвдурахIмановал.
Хъирив ихтилат бунни Аслан Хаппалаевлул.
— Жул къушливу мудан низамгу, ишласса аьдатругу дикIайва. ЧIивима хъунаманайн мютIину икIайва. Кулпатраву чIана-чIивима на ухьувкун, ттун багьайва ттуярва хъунисса уссурваврал тIутIимур буллан. ЧIивисса, аькьлу-кIулшилул алгин увасса на ялугьлай икIайссияв нава тайннаяр хъуна хьуннин. Ттун къадакIнийри жува мукьа уссу такIуй цаннащал ца къабакьлай, бяст-ччаллий. Хъунама уссил щар дурцусса чIумал, буттал увкуна жухь: «Хъами личIи-личIисса бикIайссар. Зу уссурваллу, уссурвалнува личIангу аьркинссару».
Жул къушливу тачIав чан къашайва хъамал. БуттачIан мудан бучIайва Дагъусттаннал шаэртал, машгьурми ва дахьва чичлай байбивхьуми, шярава бувкIсса гъан-маччамигу жучIа бацIайва.
МахIаттал хъанан икIара га къумасса коммунал квартиралувун жу, 5 оьрчIгу, нину-ппугу, жучIа ялапар хъанахъисса, чани бакъасса, дугьарасса, буттан гъансса щарссагу, тачIав чан бакъасса хъамалгу цукун лагайсса биявав тIий. Нину чIяруну кухнилий оьрчIал тетрадру ххал буллай дикIайва. Амма къадакIнийри, цуксса къумашиву духьурчагу, кулпатраву цаягу инсан ялун увкIная къарязисса, — дакIнийн бутлай ия Аслан Хаппалаев.
Ихтилат къуртал бувну махъ Аслан Юсуповичлул барчаллагь увкунни цала буттан хас був­сса мажлисрай гьурттушинна дан бувкIсса бусравсса хъамаллурахь, вечер хIадур дуллай захIмат бивхьусса Энергетический колледж­рал отделениялул заведующая Надия Чавтараевахь, колледжрал директорнал хъиривчу, цIанихсса спортсмен КьурамахIаммад Кьу­ра­махIаммадовлухь, колледжрал жагьилтурал центрданул председатель, 4-мур курсрал студент МахIаммадсяид Жамалуттиновлухь, Энергетический колледжрал директорнал кумагчи, ва вечер дачин дурсса Илгана Загьировахь, сессия нанисса щавчусса чIумух къабурувгун, вечерданий гьур­ттушинна дурсса Энергетический, Инженерный, Политехнический колледжирттал студентътурахь, Дагъусттаннал филармониялул группалухь, «Молодость Кас­пия» ансамбльданухь.