Дагъусттаннал БакIчинал вакил – Ваччав

Февральданул 17-нний Дагъусттаннал БакIчинал зунттал районнайсса вакил МахIаммадхIажи Зайналаьбидов увкIунни Ккуллал райондалийн. Ванащал бия Дагъусттаннал Экономикалул министерствалул зузала Шагьимардан Мудуев ва Дагъусттаннал архитектор У. Камалов.

Вай хьунабавкьуна Ваччавсса райондалул администрациялул актовый залдануву шяраваллал бакIчитуращал ва идарар­ттал пишакартуращал. Шикку ххалбивгьуна хIукуматрал экономикалул иширттайн байча щилащисса чIумал, зунттаву яхъанахъисса инсантуран ва иширава цукун буккан аьркин­ссарив ххалбуллалисса масъалартту. Бусласаврийн бувну, маслихIат буллай бия, зунттаву ятту-гъаттара ябаву ва хъуру дугьаву хъит учин дуван багьлай бушиврия, яла цамур цичIав дуллансса дакъахьувкун.