Гьаваллавугу, аьрщарайгу бивтсса хъунмасса ххуллу

news_16Аьрасатнал авиакомпаниярттава хьхьичIра-хьхьичI хIасул хьуминнувасса ца хъанай дур Дагъусттаннал авиакомпания. Республикалул авиакомпаниялул гьану бивзун бур 1927 шинал.
Дагъусттаннал граждан авиациялул бакIщаращуй бивкIссар цикссагу ххаллилсса, тивталсса ва бусалардавун багьсса летчиктал.ХIакьинусса кьини транспортрал системардаву ца яла агьаммур кIану бугьлагьимунин ва чIявуми агьалинал чялишну ишла дуллалимунин ккаллину дур граждан авиация. Февраль зурул 3-нний МахIачкъалалив М. Горькийл цIанийсса Оьруснал драмтеатрдануву шадлугърал даражалий кIицI ларгунни Дагъусттаннал граждан авиациялул 90 шинал юбилей.

И. Саидова
Шикку гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал Председательнал хъиривчу Шамил Исяев, ДР-лул транспортрал, энергетикалул ва связьрал министр­нал хъиривчу Арслан Арсланов, Росавиациялул вакилтал, граждан авиациялул зузалт ва ветерантал.
Мажлис байбихьлай, ихтилат бунни «Международный аэропорт Махачкала» АО-лул хъунама директор Арсен ПирмахIаммадовлул.
Ванал цала ихтилатраву балжину бувсунни Дагъусттаннал граждан авиация хIасул шаврил тарихрая.
— 1932 шинал Дагъусттаннал АССР-данул ХIукуматрал дайдирхьуну дур республикалий аэровокзал буллалисса давуртту. 1954 шинал аэропортрай Ан-2 самолетрай ливккун ур цалчинсса пассажир, 1960 шинал Ми-4 вертолетрай байбивхьуну бур зунттал щархъавунсса маршрут­ру дуллай. 1958 шинал 1-мур МахIачкъалалия аэродром бизан бувну бур «Уйташ» тIисса станция бусса райондалийн. Тай шиннардий Аьрасатнаву итадакьайсса Ан-2, Як-12 самолет­ру хъунмурчIин ишла дуллай бивкIун бур шяраваллил хозяйствалул давурттив дуллай. 1963 шинал ахирданий бувну къуртал бувссар аэровокзал ва гостиница, — увкунни аэропортрал хъунама директорнал.
ХIакьинусса кьинисса аэропортрал даврия буслай, Арсен ПирмахIаммадовлул кIицI лавгунни 2016 шинал гьарза хьушиву пассажиртурал аьдад ва мунихара лархьхьуну чIяру хьушиву аэропортрая лехлахисса самолетругу.
Ванал мукунма бувсунни республикалий цалнияр цал гьарза хъанай душиву Аьрасатнал шагьрурдайнсса ва чил билаятирттайнсса самолетирттал маршрутру. Бувсунни чIал къавхьуну тIитIин най бушиву Китайнавун, Ираннавун ва Аьрабнавунсса маршрутругу.
Республикалул аэропортрай чялишну дуллай бур пассажиртурал мюхчаншиву дуруччаву ва ми лавайсса даражалий щаллу баву мурадрайсса давурттив. Мукунма шикку буллай бур дунияллул халкьуннал даражалийсса терминал.
Республикалул БакIчинал ва ХIукуматрал чулуха аэропорт­рал зузалт барча бунни Шамил Исяевлул, хьхьичIунну зузисса авиациялул зузалтран дуллунни ХIукуматрал чулухасса ХIурматрал грамотартту ва дип­ломру. Мукунма авиациялул зузалтрал даврин лавайсса кьимат бивщунни Республикалул Транспортрал, энергетикалул ва дахIаврил министерствалул ва Росавиациялул ведомствалул.
Авиациялул зузалтран ххаллилсса концертрал программа ккаккан дунни Дагъусттаннал художествалул ансамбльлал ва коллективирттал.