Гъурбатрайгу бусравну

Вай гьантрай Къабардин-Балкьарнал хъуншагьрулий Нальчикрай лахъа-хъунну кIицI ларгунни Хъуннащиял Шяраваллил кьини.

Андриана Аьбдуллаева
Мюрщи-хъуни къаувкуну, шикку ялапар хъанахъисса цинявппагу хъуннащи бавтIун, тиха-шиха бусрав­сса хъамалгу бувкIун, лакку дукрардал авадансса ссупрагу тIивтIуну, аьчухсса, рахIатсса щябикIаву хьунни. Оьрмулул хъуними буттал шяравалу дакIнийн дутлай бия. Арамтал кIиллай буклай бия. Ххув хьуминнан ххуйсса бахшишругу дунни. Жагьилми, цаннасса дялахъру дурну, къавтIий, балай тIий бия. Мюрщиминналгу, тIуркIу тIий, тамансса хIаз лавсунни. ХъатIи кунмасса, тяхъа­сса ххуйсса мажлис хьунни.
Гьай-гьай, гъурбатрайсса инсантуран укунсса щябикIаву дакIнин малхIанну хьунни. ХIакьинусса кьини Къабардин-Балкьарнаву Хъуннащиял шяравасса 30 кулпат яхьуну бур.
Та мажлисраягу, тийх мина дирхьусса Хъуннащиял жяматраягу бусласисса чагъар бувкIунни жул редакциялийн ччянива тихун бивзсса хIурмат лавайсса ХъункIултIутIи Оьмаровая. Ва цуппагу «Илчи» кказитрал хъинсса дусри.

«Ссалам гъинттулгу мар­ххалттанил кьяпа бивхьусса бюхттулсса Эльбрус зунттуяту ххирасса Хъуннащиял Закьу зунттуйн, щалагу Хъуннащиял жяматрайн. Ссалам «Илчи» кказитрал редакциялийн, зун цIуллушиву ва хъинбаларду чIа тIисса ХъункIултIутIия.
Къабардин-Балкьарнаву, Нальчик шагьрулий бюхттулну кIицI ларгсса Хъуннащиял Шяраваллил кьинилул мажлисрал гьавас бувтун чичлай бура зучIан ва чагъар.

Жул Хъуннащиял щар дуссар Лакрал райондалий ца яла бюх­ттулмур Закьу зунттул лув, Хъуннеххал зуманив. Шярава бувкIун, Къабардин-Балкьарнаву мина дирхьусса Хъуннащиял жяматран, циксса шинну шийх дарчагу, цуксса ххуйну жува яхьуну бухьурчагу, тачIав хъамакъаритай­ссар жула буттал шяравалу. Архну бунугу, хъамакъабитай­ссар Хъуннеххал чIугу, буттал шяраву ЧIуртта сунувсса барзултрал кюрттигу. Жува чув, ци билаятрай бухьурчагу, жу хIарачат буллай буру жула шяраваллил цIа хъун дан, жула багьу-бизугу, аьдатругу ядан.

Бюхттулсса къатраву ялапар хъанай, кIукIлусса шанурдай шанай бухьурчагу, Макка-Мадиналийн бивну, зияратрал чарийн ка щурчагу, жула буттал шяравалугу, жяматгу, кIийсса хIатталлив бувччу­сса жула гъан-маччамигу, хьхьувай чIаххув-чIарахми дуссухун батIайсса жула пачкъаттагу, салил шану ва кьалкьул кIаралугу, бавахъал жула кIанттух увку­сса балайрдугу жун тачIав хъама­къабитайссар.

МакIругума яла ххуйми жул буттал шяравусса дикIай. Мюрщисса чIумал жухь бавахъул буслан дикIайва ва цIанасса дуниял дучIантIиссар тIий.
Хъуннащиял кьини дангу жун мунияту ччан бивкIунни, ца кулпат кунма цачIу щябивкIун, вай гьарзат: жула оьрчIшиву, бава-ттаттахъул, танийсса оьрму дакIнийн бутаншиврул, цинявннаща шяравунгу гьан хъанай бакъахьувкун.
Ва даву лажин кIялану ба­кIуйн дуккан дан хъуннасса хъар лархъунни ттула хъунама уссил ГъазимахIаммадлул, ванан кумаг бунни АхIмадлул, Сайпуллагьпашанал, Шихамирдул. ЧIарав бавцIунни Тимур, Руслан, Рашид. Мажлисрай гьуртту хьун чIявусса хъамалгу бувкIунни: Москавлия стоматологтал Ризван ва Светлана, Тырнаузрая оьрчIащал, оьрчIал оьрчIащал КьурбанпатIимат, Крем-Константиновка шярава Исмяил оьрчIащал, Нуцалхан арснащал ва м.ц.
На дакIнийхтуну барчаллагьрай бура ва кьини, ттула лагма лавгун, мажлисрал ссупралийн­сса дукрарду дан кумаг буллай бивкIсса Бадирайн, Галайн, Гуляйн, Мадинайн, Калиматлуйн, Эльвирайн, Уммукусумлуйн.

Жул шяравалу чIиринугу, чIан куртIсса шяравалур. Хъинну мяърипатгу, яхI-намусгу бусса, аькьлу-кIулшилул був­ччусса жяматгу буссар.
Къабардин-Балкьарнаву ялапар хъанахъисса цинявппагу хъуннащи ссавний ссурулккур­ттану буссар шяраваллил жяматран. Жуяту кIайннан ххуй­сса бакъа къабаянтIиссар. Жу, гьар мудан, ххаришивурттайгу, кьурчIишивурттайгу цачIу бу­ссару, цаннал ца лавсун, бавкьуну, нахIуну буссару. Укун оьрму бутлангу жун хьхьичIсса никирая лавхьхьунни. Ттун ттунма гьарца ишираву эбратну хьуссар ттула нину-ппу, ниттилссухълу, цинявппагу гъан-маччами.
Нальчикрай цинявппагу жул инсантал лаххан ччимур лахлай, дукан ччимур канай, къутай къарчигъайртту кунма яхьуну бур. Жула оьрчIахь, оьрчIал оьрчIахь буслан бивкIукун, зурул чаннай хъуру ттихIин лагайссия жул бавахъул, ницай ччарду дуллай бикIайссия, къама лавсун гьарахъун лавгун, иникIма дайссия, навтлил чирахърах дарсру дайссия тIий, вай вих хъанан къабикIай.
Жул хъами, карщул лултту кьяпригу бивхьуну, дур-дакъар къаувкуну, къатлувумур кьатIув буккан къабивтун, яхIирай ялапар хъанай бивкIссар. Хъуннащиял шяраваллия ца хъунмасса лу чичин хьунссия, ччимур сериалданияр ялтту дуккансса киногума ласун хьунссия.
Жул шяраваллил халкь, чун гьарчагу, къалайчиталну, ятти­хIухчалтну, ккарччивдихьултну зий, цала маэшат буллай, чил кIанттурдай бусрав хьусса инсанталли. Жуя ххуйсса бакъа щилчIав къаучинтIиссар.
ХьхьичIва-хьхьичI шярава шихун лавгун бия хIурмат лавайсса арамтал: Аьвдулхаликь, МухIсин, Шарип, Ба­ттал, Аскандар, ХIайдара, Апанни, Кьурбанисмяил, Исмяил, МахIаммада, Шамил, Билал, ХIажиаьвдуллагь. Вай бия махъ нанисса, сий дусса арамтал. ГьарначIа хIурматрай ия бувсъсса махъгу, бивзсса шагу ххуй­сса ттула ласнал ппу Оьмар. Аьпа баннав цинявннал. Вай эбратну хьуссар жун, махъа наниминнан.
ХIакьину жугу лайкьну дуручлай буру жула цIа.
ХIайп, личIи-личIисса багьантту хьуну, шихун бивзсса хъуннащиял агьулдания чIявусса ххуйсса инсантал жагьилсса оьр­мулий дунияллия лавгунни. Ми бивкIссания, миннаягу оьрчIру бивзун, жугу хъиннува чIявусса бикIанссияв.
ЯлунчIингу Хъуннащиял кьини кIицI дансса пик­рилий буру. Жу тIимур Залгу тIий лякъиннав. Цинявннахьхьун цIуллушиву дулуннав. Муниннин, чIяву хьурча бакъа, чан къахьуннав жува. Дяъвирду къуртал хьуну, дуниял паракьат хьуннав. ТIабиаьтрал балардаща бурув­ччуну лякъиннав. Гьарнал ужагърай барачат ликканнав. Щар дуцин ччинал дурцуну, щар хьун ччимур ласкъатрайн лавгун, кулпатру чIяву хьуннав. Ахир хайрданийн дукканнав.
Зуха дуаьлий­сса ХъункIул­тIутIи».
Вингу барчаллагь, Хъун­кIултIутIий, гъурбатрай узданну оьрму бутлатисса, буттал кIанугу хъамакъабивтсса, редакциялущалсса дахIавугу хIура хьун къаритлатисса.
ЦIуллушиву дулуннав.