Гукунсса хьуна га ттул кьини

tast_7Зунттавусса кIинттулсса ца кьини. На ахттая махъ Ваччату шавай, Вихьлив, хьунив ххуллийх хьуну най уссияв. Хьхьувай був­сса марххалттанил заэвсса чIикI ку кIанттай дарссуну, кув кIанттай къадарссунна дия. Иширах бургарча, гъилисса, чIаракIлу дакъасса кьинилул Лаккуйн инт най душиву бусласисса кунмасса иш хъанай бия.

Амма ххуллия чIалачIисса Хъуннеххал лархсса микIирал янна янилун дагьайхту, бувчIлай бия, дакIнин ччарчагу инт ччяни дуркIун, тIабиаьтрал цила чIумуй гьарца затру нани дурну душиву.
На нанисса ххуллийх цучIав чIалай акъая. Нара чичлансса макьалардал хIисав-сан дуллай унува, Хъюйннал шяраваллил дяних нанисса ххуллул лувсса ккурчIал чIарав ивунав. Гикку бургъилу гъили буллай щяивкIун ия кIия хъуначу. На ссалам-аьлайк буллуну, гайнначIан гъан хьуссияв. Га ца хъуначунал: «ЩяикIу, цахъис игьалаган, машина букканнин», — куну, цала рахIулул ссимиялу ттул лув бивхьуна. Зунттавусса оьрмулия, муни-тания ихтилат буллай бунува, га ца хъуначунал (на «Илчи» кказитрал корреспондент ушиву ганан кIулну бия) «Ина щияту ура?» — куну суал буллуна. На бувсъссия, ттулама бутта гайннан къакIулну ухьунссар куну ттухьва нава, чIярусса шиннардий Ккуллал райондалий лахъсса къуллугъирттай зий ивкIсса аьпа биву КIурухов КIурухлул ссил ХIуриял арс ушиву. КIурухлул хъярчирдая ихтилат бувну махъ, га рахIулул ссимиялу бивхьусса чIарав щяивкIсса хъуначунал, дакIнивун пашмансса илгьан бутлатисса, 54 шинал хьхьичI, 1961-ку шинал апатI нясив хьуну ттул ниттиуссу Шяъбан ахиратравун лавгсса кьини дакIнийн дуртуна. Угьара хъанахъиссаксса инсаннал дакI саслан дикIай, мунияту хIатта ттула чурххавух къювулул ччамар буллай байбивхьуну бивкIхьурчагу, на паракьатну га адаминах вичIидирхьуссия. «На дахьа армиялия увкIун шоферну зий уссияв. Га кьини на ттула машиналущал бакIрайн агьунав апатI хьусса ЯтIулахъаллил даралувун. Райондалул партиялул цалчинма секретарьну зузисса Загълиев ХIасаннул (га цувагу аьтIий ия хъюруксса макь нани дурну) на Кьадиева ПатIиматлущал вил ниттиуссил ва ца цама адаминал нурчIи дирхьуну Вихьлив гьан увунав. ЦIуйшиял хъуруннайн ивсса чIумал халкьуннал бувцIусса машинар­тту хьхьичIун най бакIрайн багьуна. На акъавцIуну, гайнайн ка галай дурну, Вихьлив бухлахисса ххуллул чIаравсса Шяъбаннул къатрачIа машина бацIан бувссия. Ца гьуя-гьарайлул аваза бия. БакIрайсса кьяпа ттул щяв багьну, га ласун къахъанай, инсантал машиналучIату букьаннин ливчIунав. ДакIний бур кIилчинмур нурчIи шяравун, царай ттарацIаллачIан, диян дурсса чIун», — куна.
Пашмансса хавар лахъи къабулланшиврул, на жулва ихтилат уттисса къуллугъчитал ххуйну, оьккину зузисса «марщайн» кIункIу бувссия. Ганал бувсуна ттухь ялагу хъянссарив, аьтIунссарив къакIулсса, ягу бивщу мукъурттин хIисав буванссарив къакIулсса, ца зат. «Вагь, вин къакIулссияв жула Лакку билаят аквариумрайн кIура бавну бушиву?». На яру цIирх битайхту, ххи бувуна: «Ява, цуппагу акулардал аквариумрайнни кIура бавну бусса», — куну. Байлсса бур жула инсантурал мазру.
Амма цуксса ккурчIав хавардах вичIидирхьуну ацIан ччай бивкIхьурчагу, ЧIяту Вихьлив нанисса «Газель» машина був­ккун, на ганий щяивкIун, шавайн лавгссияв. Шиккува кIицI буван, гара кьини кIюрххил шавату увккун Ххаралиялу тIисса кIанайн ивну нанисса чIумал, ттул чIарах бувккуна кIива-шанма чIиви машина. Гьай-гьай, гайннал кIану бивкIссания на уцинтIиссияв. Амма цахъис ттуяр хьхьичI ЦIуйшав дарс дишин нани­сса Маммаев МахIаммад иян увайхту, зана ивкIун Къяннал шяравасса жагьил, ттул хъирив увкIуна. Хъинну ххуйсса, кIукIлусса тIааьншиву хIасул дуруна га жагьилнал на уцин ххуллия зана ивкIун учIаврил. Инсаннал кьинирду личIи-личIисса лахIзардая хIасул хъанан дикIай. Гукунсса дия га ттул кьини.