Волонтертурал даврин кьимат бивщунни

12image_10Ккуллал райондалийсса  «Жагьилтурал центрданул» каялувшиврулу райондалул, Республикалул зумунусса байранну, тяхъашивуртту райондалий нанисса чIумал, шикку кумаг буллай бикIай Ккуллал райондалул жагьилтуравасса волонтертал.

ДукIу Ххувшаву ларсун 70 шин там хъанахъисса чIумалгу, гания махъ райондалий хьусса байраннайгу, хъинну гьарта-гьарзану вайннал ка-кумаг буллай бия. Мукунма кумаг буллай бия уттигъанну Хъювхъиял шяраву хьусса Хъарас щаврил байрандалийгу.