Вихьуллал хъузала къурув увккунни

19f_6Зунттаву яхъанахъисса инсантурал оьрму бавхIуну бур ятту-гъаттарацIун ва, хъу дургьуну, гания бакIлахъия ласаврицIун. Гайми циняв давурттив, касмурду, къуллугъру вай кIира даву дачин дуваншиврулли сакин дурсса. Амма махъсса шиннардий, хъузала къурув къауклай, аьрщи бизар хъанай, муччуччун, цайми оьваннасса урттун ххяхлай дия.

Утти вана, майрал 14-нний, Вихьуллал къурув хъузала увккунни. ЧIакIлул тIутIан ххярхсса БакIулалу тIисса къурув дур­ккунни кIира трактор. Ми цирдагу чIярусса шиннардий шяраваллал аьрщи гъайтIий диркIсса, хъинну усттарсса механизатортурал канихьсса трактордуя – ца Т-150, цагу МТЗ-80. КIирагу тракторданух дия шанна кутан дусса хъарас. КIицI дуванну механизатортурал цIарду: Шалласуев Шалласу ва ХIусайнов Щалла. Жува вай механизатортурахь хъунмасса барчаллагь учин багьлай бур, ччянира амортизациялул шинну ларгсса тракторду ядурну тIий, зун дикIайсса кьяйдалийн дурцуну тIий.
Шикку ттун дакIнийн багьуна, дукIу инттухунмай, зунттавусса кIирагу лакрал райондалул Хъурдуккаврил кьинирду дуллалисса аьдатирттал хъирив цирда хъуру къадугьлай бушаврия бусласисса, «Хъалул гурга» тIисса макьала чирчусса ттула даврил гьалмахчу Зулайхат Тахакьаева. Зулайхат, утти жунна хъалулмур гургалущал Вихьуллал дуллантIиссар лачIалмур гургагу. Му умуд жува къакьукьинну.
Буниялагу, вай тракторду ттунна ххал шайхту, дакI муксса ххари хьунахха, валлагь-биллагь, нава уттинин хъуру гъайтIун багьлай бушиврия чичлай ивкIсса макьалартту бакIуйн дуклай дурхха тIий, рязи хьунав.
На, хъу гъайтIисса кIанайн лавгун, ихтилат бувссия Вихьуллал ва Ссухъиящиял цачIусса администрациялул бакIчи Сулайманов СайкIущал.
— ДукIу ссуттихунай, октябрь зурул ахирданий, на увчIунна администрациялул хъунаману. Гания махъ вай жулла хъуру (бусласаврийн бувну, 10-нния лирчусса шиннардий къадугьлай диркIун дур) цукун дугьлан хъиннивав тIисса пикри бакIрава къабу­ккайва. Ххишалдаран гьашину баян бувну бурхха Зунттал шин душивугу. Мунияту на, шяраваллил депутатътуращал, жяматращал маслихIатгу ккав­ккун, СПК-лущал архIал гьашину дугьан пикри буварду 36 гектар. Вайннуй жу бугьанну нехъа. Яла ссуттил лачIа бугьансса пик­ригу бур. Гьай-гьай, ца ттущаралу къахьунссия ва даву дуван. Мунияту, хъинну ттул чIарав бавцIунни Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривма Чупанов Адам, Лакрал райондалул МЧС-рал зузала МахIаммадов Басир. Вайннал солярка ласун кумаг бувунни. Муданагу кумаг буллай ур райондалул собраниялул депутат Чупанов Рамазан. ЧIарав бацIлай, цащава шаймур буллай бур мукунма: Оьмариев ХIасайни (вагу механизаторди), Исмяилов Оьмар, Чупалаев МахIаммад (КъарабухIан), Кьадиев Оьмар ва цаймигу жагьилтал.
Шиккува ялагу ххи буван ччива: Вихьуллал шяраваллил администрация цихьрасса аьрщи ижаралий (арендалий) дулун хIадурну буссар ца шинай­сса шяраваллил инсантура­хьхьун. Цайми шяраваллавасса инсантурахьхьунгу дулунтIиссар, анжагъ аьрщарахсса багьа гай­н­ная ххюлийну ххишаласса бикIантIиссар. Мукунсса дур закондалул тIалавшинна.
Лажин хIадур дурссар ХIажимурад ХIусайновлул