Виричу дакIнийн утлай

8_51999 шинал сентябрь зуруй ЦIуссалакрал аьрщарайн ххявхсса къачагътурайн данди бавцIуну, къучагъшиврий жанну дуллу­сса ЦIуссалакрал вирттавравасса ца ур ДучIиннал шяравасса Аминов МахIаммадкамил. ПаччахIлугърал советрал хIукмулийн бувну, виричунал цIа дуллуну ду­ссар ДучIиннал школалун. Школалия арх дакъа дацIан дурну дуссар мунан гьайкалгу. 2011 шиная шихунмай ДучIиннал школалий аьдатравун багьну буссар МахIаммадкамил дакIнийн утлатисса ттуплий буккаврил бяст-ччал.

А. Аьбдуллаева
Вай гьантрай школалий ларгунни 5-сса турнир. Шикку гьур­тту хьун бувкIун бия шяраваллил жагьилтал, учительтал ва дуклаки оьрчIру, бусравсса хъамал. Миннавух бия МахIаммадкамиллул уссу, ДучIиннал шяраваллил администратор Аминов АбутIалиб, ЦIуссалакрал райондалул шяраваллил хозяйствалул банкрал хъунама Къиталаев Гайдар, ДучIиннал шяравасса спортрал ветерантал АхIмад ХIасанов ва МахIаммад Аьзиев, МахIаммадкамиллущал ца классраву дуклай бивкIсса Аьлиев Аьбдулкамал ва Аьзиев Нариман.
Ва бяст-ччал шиная шинайн хъиннува гурну, хъиннува ягинну лаглай бур, ванил сий ялу-ялун гьаз хъанай дур.
Виричу дакIнийн утаву бакъа­ссагу, турнирданул мурад бур мюрщи жагьилтуран спортрах гъира бутаву, хьхьичIрасса шиннардий хъинну сий дуну бивкIсса ттуплий бу­ккаврил бяст-ччал цIубуккан бувну, ттуплий буккаву магьир даву.
Гьашинусса бяст-ччал, чIявусса хъамалгу бувкIун, чIярусса командартту гьуртту хьуну, лахъа-хъунну лавгунни. Ссавур духларгун ялугьлай бия цинявппа турнирданул хIасиллу даннин.
Ахиргу, ва гужсса бяст-ччалливу цалчинсса кIану бувгьунни Гьамиящиял школалул, 2-мур кIану буллунни ДучIиннал школалун, 3-мур – ЧIурттащиял школалун.
Ххув хьусса командарттан дуллунни грамотартту ва арцуйнусса бахшишру. Мукуннасса бахшишру дунни тамашачитуран яла ххуй бивзсса ттуплий буккултрангу. Ахирданий, турнирданул сакиншинначитурахь ва шикку гьуртту хьуминнахь барчаллагь тIисса ихтилатру бунни Аминов АбутIалиблул, Аьзи­ев МахIаммадлул ва Аьзиев Нариманнул.