… Вил кьянатшивручIан кIура баяру

33foto_8Шамилчинсса шинни Хъурхърал шяраву хъуннасса шадлугърай щарнил Жагьилтурал кьини кIицI дуллай. ДакI дарцIуну учин бюхъан­ссар, утти ва цIакь хьусса аьдатри, куну. Шяраву ва шагьрурдай ялапар хъанахъисса шяравучутал ссавур дакъа буссар август зурул кIилчинсса бигьалагай гьантри бучIаннин ялугьлай. Вана лавгсса бигьалагай гьантрайгу Хъурхърал щар дия уттара дурккун, оьрчIал тяхъа­сса чIурдал ларсун най.
Зулайхат Тахакьаева
Буттал кIанттуя архну, щалва билаятрайх кIама бивщуну, хаснува ухссавнил чуллай кIанттул хьусса Хъурхърал жагьилтал цачIун батIаву мурадрайсса хъинсса даврил сиптачинугу, спонсорнугу увккунни Тюменнал областьрайсса ца яла хьхьичIунма ккарччал хIакин, Нижневартовск шагьрулий­сса «Маэстро» тIисса эстетическая стоматологиялул клиникалул хъунама хIакин, медициналул элмурдал кандидат Наибов ОьмархIажи Варислул арс. Ши­ккува кIицI бан, тамансса шиннур ОьмархIажинал гьар шинал сентябрь зурул 1-нний хьхьичIунну дуклакисса Хъурхърал школалул дуклаки оьрчIан цала чулухасса стипендия буллай.
DSCN4635Гъурбатрай ялапар хъана­хъисса ватанлувтурал дакIур­диву цукссагу хIаллай яла къагьантIисса нахIусса асарду салкьи бансса унгу-унгусса спортрал байран шай вай гьантрай Хъурхърал шяраву. Амма байран так ца спортрал бяст-ччаллийну ва бялахъаврийну къуртал къашай. Хъурхърал чиваркIуннал аьдатсса сянат – ккарччал хIакиншиврийну ччатI лякъин щалва Аьрасатнавух ппив хьуну, кьадарданул цивппа ватандалия ябуцан барчагу, буттал кIану ялгъузну личIан къабитлатиминнан ка-кумагрансса, шиная шинайн ххялтIа дуклакисса буттал шяравалу духлаган къаритан дан­сса давурттал хIисав-сан дуллай бур. Вана дукIуя гьашинунин шяраваллил зума-къирагърай бунни футболданий ва волейболданий буккайсса ххаллил­сса майдан. Гихунмай ванила чIарав, мурхьругу бувгьуну, бан дакIний бур оьрчIру бялахълан­сса площадкагу. Хъиндайдихьу хьуннав учай жула, ци-дунугу халкьуннан, шяраваллин мюнпатсса даву дуллай сукку хьу­сса чIумал. Шиннардил хьхьичI ОьмархIажинан дакIнийн багьну бивкIхьурча щала Аьрасатнавух кIама бивщусса цала шяравучутал цачIун батIинсса байран дан, вана утти му байран сававну, хъин-хъинсса цайми давурттугу дуллай байбивхьуну. На учивияв, Аллагьнал хьхьичIгу вай инсантурал хъуннасса даву дуллалиссар, куну. Цанчирча, дунияллийн ляхъавривуна Аллагь­нал гьарцумацагу инсаннан хьхьичIра-хьхьичI дуллай ур ватан. Гихунмай му ххира дангу, дуруччингу жула биялалухьсса иш бур. Хъурхърал жагьилтурал иширайну ккаккан буллай бур цанна ватан цуксса ххира­сса дуссарив. Ххиранал дугу-дуруччинтIиссар. КуннацIух ку буклай, шиная шинайн чIяву хъанантIиссар байрандалийн буклакIимигу, шяравалу цIу дуккан дансса чIири-хъунсса давуртту дуллан гъира бизлазимигу.
Гьашину Хъурхърал жагьилтурал кьини дайдирхьунни футболданул майдан тIитIлатIисса шадлугърайну. Мунийн бувкIун бия райондалул каялувчитал, 1988 шиналсса олимпий тIуркIурдай арцул медаль ларсъсса, боксрал тIуркIурдай дунияллул кубок лавсъсса, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат НурмахIаммад Шанавазов, ушу-саньдалул Европанал ва Дунияллул чемпион Ислам Раджабов ва цаймигу бусрав­сса хъамал.
Шадлугъ тIитIлай, Хъурхърал шяраваллил администрациялул бакIчи МахIаммаднаби Кичаевлул барчаллагь увкуна Жагьилтурал кьини дуллан сиптачи хьусса ОьмархIажи Наибовлухь.
«Щала Аьрасатнавух кIама бивщусса жула жагьилтал ва байран дулланнин куннан ку кIулну бакъая, ватандалия ябувцун бия. Ва байрандалул кIункIу буллай бур ми цала мархрачIан. Му бакъассагу, спортрал инсантал кунначIан ку гъан буллали­ссар. Ва байран Рио-де- Жанейролийсса олимпиадалул гьант­рай хъанай духьувкун, кIицI къабувну къахьунссар тийх бокс­рал тренерну жула шяравучу Гъазаев Мурадгу ушиву. Ххувшаврищал зана хьуннав танал вардиш уллалима. Буссар жула шярава цаймигу спортрал мастертал – Европанал чемпионтал уссурвал Гъазаевхъул», — увкуна ванал.
Барчаллагь увкуна шяраваллин цащава бюхъайсса кумаг буллалисса инсантурахь: УстармахIадов Мурадлухь, гьаршинал хIатталлив дишин­сса ххялчIив гьан дувайсса; беседка бувсса Куччаев Русланнухь; школалул площадкалий гимнастикалул перекладина дацIан дурсса ХIабибуллаев МахIаммадлухь.
Хъирив цала ихтилатраву Юсуп МахIаммадовлул щалагу райондалул жяматрал цIания барчаллагь тIисса чагъарду буллуна футболданий буккайсса майдан бан харж буккан був­сса ОьмархIажи Наибовлун, НурхIажи Наибовлун, Хизиев Алауттиннун, Умаханов Мурадлун, Хизиев Саптардун, Устаров Узаирдун ва Нижневартовск шагьрулул больницалул отделениялул хъунаману зузи­сса 2-мур ЦIувкIуллал шяраватусса Дибиров МахIаммадан. Ванал цала чулуха райондалул больницалун дуллуну дур 3-4 млн. къуруширттансса оборудование. «Вайри хIакьсса патриотътал. Вай чиваркI кунма, райондалийгу, цала буттал шяраваллийгу дакI цIуцIисса инсантал чIарав бацIларчанни район хьхьичIуннай хьунтIисса», — увкуна ванал. Бувсуна цIусса дуккаврил шинал хьунийн райондалул администрациялул чулухасса кумагран ва майданналул чIарав гимнастическая площадка бан дакIний бушиву.
Цаламур ихтилатраву Оьмар­хIажинал кIицI лав­гуна цу­ва ччянияцIава ивкI­шиву оьрчIал спортплощадка, хIатталличIату лавсун, школалучIангу гъанну, шяраваллил зума-къирагърай бишинсса пикрилий ва гьашину цаймигу шяравучутурал кумаграцIух му пикри дузрайн бувкшиву. Барчаллагь увкуна цала чIарав бавцIуминнахь. Гъарал ларчIун, га кьини спортрал бяст-ччаллу къабувнува личIарчагу, хъиривмур кьини­сса программа авадансса хьуна. Бяст-ччаллу бия оьрчIал ва хъуниминнал дянив.
Футболданул бяст-ччалливу гьуртту хьунни 12 хъуниминнал ва 4 оьрчIал командартту; волейболданул бяст-ччаллий – 8 команда. Бяст-ччаллу ялагу бия 2000 метралийх лечаврил, ка дишаврил, перекладиналий гьаз шаврил ва цаймигу. Бан ккаккан бувсса цинявппагу бяст-ччаллу сакиншиннарал комитетрал хIарачатрацIух хьунни лавайсса даражалий. Ххув хьуминнан ва хьхьичIунсса кIанттурду бувгьуминнан буллунни сакиншиннарал комитетрал чулуха­сса дипломру ва арцуйнусса бахшишру.
Гьарцаннал цалла-цалла арцуйнусса бахшишру дуллунни шяравалу хьхьичIуннай даврил фондран.