Бюхттул хьу ттул буттал улчай, аьзизсса Лакку кIануй!

med_10Чан-чанну тIий ттул бу­ттал улча лавай хъанай, тIутIайх бичлай бур. Шикку ялапаргу хьун, ваниха къуллугъ бан бюхъантIиссар муних хъуннасса ччавугу, мунийн тIайлашивугу дусса инсаннаща.

Нагу Лаккуй ялапар хъанай 23 шинни. Вай цинярда шиннардий на ттула кIулшивугу, дакIгу дуллуссар лакраха къуллугъ бан, буну тIий Лакку кIану ттул дакIнил малхIан.
Ттун ттула буттал кIанттул ххуйшиврия ахир дакъа гъалгъа тIун ччан бикIай. Ттигъанну на МахIачкъалалив цIуллушиву ххал дан поликлиникалий хьура. Микку, хIакинтурал вин ихтилат бан къабучIиссар тIий буна, ттуща хъанай бакъая жула лак­рал больницалия, мунил хъунама хIакин АьбдурахIим Дибировичлуя къабувсун бацIан. Ва больница щала Дагъус­ттаннай эбратрансса больницалун ккаллину бушиву ванияр 3 шинал хьхьичIгу чивчуссия. «БивкIссания ттучIава ханнал хазна, булувияв Дибировичлу­хьхьун больница дузал бан» тIий. Бакъанма ханнал хазна, къуртал бавай ур АьбдурахIин Дибировичлул больницагу. На ва инсаннай махIаттал шара, кьабивтун цанма оьрмулун бигьасса хъуншагьругу, оьрмулул дузалшиннагу, увкIун ва Лакку миналийн, лавсъсса бакIрайн вайксса жапасса давуртту дан. Ухьунссар вагу хъинну дакIнил тIайласса цала пишалийнгу, цала буттал улклуйнгу. Щала лакрал миллат­рая хъунмасса барчаллагь вин, вихьхьун цIуллушиву дулуннав лакраха къуллугърай ацIан.
Ттун шиккува ца ттула дакIнил ххаришиву кIидачIин ччива циняв лакращал, буну тIий Гъумук тIивтIуну цIусса идара «Мои документы». Шагьрулий буминналгу, Лаккуйминналгу бувара зула къатран, аьрщаран документ­ру, миннул заллухъру зува хьуншиврул. Ва идаралувун бувххукун ца дакI ххари шай­хха. Ши­кку зий бур ляличIийну бакIрал ххуйсса, жагьилсса, ца ниттил бувсса кунмасса душру, цинявппагу бур ца лархьхьусса янналуву, цирдагу ца хъинну даркьуну дурхха цайрагу.
Зу хъунмасса хIурматрай кьамул бантIиссару, дахьва ихтилат байбишайхту, бувчIинтIиссар зул дакIниймур, ччясса чIумуй бантIиссар зул тIимур дузал. Ва даву укун ларайну дачин дан ванил директор ХIамзаева Загьидатлуща дакъа къахьун­ссия. ВаничIан ихтилатрай бувх­сса чIумал хъинну хьхьичIва винма кIулсса инсан кунма­сса асар буссар. Ци кумаг бави тIий, хъяйнма, пиш тIийнма ихтилат бантIиссар Чалавиева Написатлул (администратор) ва оператор Шабанова Аьйшатлул. Хъинну хъуннасса ххаришиву дур ттун шиккува экспертну зий буну тIий Чавтараева Пахай, ттучIава марцIсса ххювардай дуклайгу бивкIун, ларсун ларайсса кIулшивугу, даву хъинну хьхьичIунну дуллай буну тIий.
Я, Аллагь, ванияргу тIутIайх бичиннав ттул Лакку кIану!
Исяева
Гуламан Аьбдуссамадовна, лавайсса даражалул учитель,
ш. ГьукIур