Буттахъал къириятрай тарбия хьусса

tofod_10Февраль зурул 12-нний 80 шин бартлаглай дур ххаллилсса лаккучу, жяматрал дянив бусравсса инсан Шиллаев Шагьнаваз Къютил-МахIаммадлул арснан.
Шагьнаваз увну ур 1937-ку шинал Щуну-зунттул урчIамур хъаттиралусса Вихьуллал шяраву.

ОьрчIшиву Шагьнавазлул хъинну кьянатсса диркIун дур. Ппу захIматсса азарданул къашавай хьуну, ванан чIивинияцIава тIювалулсса буллан багьну бур, ниттин кумаг буллай.
Буттал шяраву 7, ЧIяв 8 класс­ругу бувккуну, колхозраву зий-захIмат буллай ивкIун ур. Яла Вихьлив 9 классгу къуртал бувну, 1957-ку шинал лавгун ур армиялийн. Шанна шинал мутталий Шагьнаваз цIа данну къуллугъ буллай ивкIун ур Севастополь шагьрулий. Мунан хIурматрал грамотартту, «Отличник военно-морского флота», «Отличник связи» ва чIярусса цаймигу бахшишру дуллуну дур. Му увчIуну ивкIун ур частьрал комсомол организациялул секретарьну, мунаясса макьалартту рирщуну дур дивизиялул кказитрай, «Да­гъправдалий». Зирангсса зунттал чувнал цайнна тапшур дурмур лавайсса даражалий биттур дай­сса диркIун дур.
Армиялия зана шайхту, Вихьлив 10 классгу къуртал бувну, лавгун ур МахIачкъалалив дуклан. Институтравун дуклан увхнугу, кулпатрал тагьарданух урувгун, мунан багьну бур Ккавкказуллал электромонтаж идаралийн зун уххан. Гичча тIайла увккун, къуртал бувну бур Грозналий электриктал шайсса курсругу. 1961-ку шинал Шагьнаваз увкIун ур Каспийск шагьрулийн, Ккав­кказуллал электромонтаж идаралийн багьайсса «Дагдизель» заводрайн, электромонтажникну зун. Гания шихунмай мунал щала оьрму цIакьну бавхIуну бур Каспийск шагьрулуцIун ва «Дагдизель» заводрацIун.
Шагьнаваз каялувшиву дуллалисса, 7 электрикная сакин хьу­сса, бригадалул производствалул планну хьхфьичIунну биттур дуллалаврихлу мунал сурат ХIурматрал улттуйн лархъун диркIун дур. Ххаллилсса электрик ушивруцIун ванал дия дусшиву дангу, дуру­ччингу кIулсса, аьркиннал чIарав ацIайсса хасият. Ххуйсса зузалал цикссагу хъирив нанисса жагьилтуран цалва оьрмулул ва даврил опыт лахьхьин бувссар, дус-ихтивар хьуссар. Заводрай Шагьнаваз кьамул увну ур партиялувун, увчIуну ур партбюрорал членну. ЧIярур ШагьнавазлучIа хIурматрал лишанну, бахшишру, медаллу.
1966-ку шинал Шагьнавазлул ташу бувну бур, цала шяравасса Аминат бувцуну. Аминатгу, Дагъусттаннал шяраваллил хозяйствалул институтрал экономикалул факультетгу бувккуну, тава «Дагдизель» заводрай, азаллийсса зузалт зузисса цехраву, инженер-экономистну зий бивкIун бур. Иминсса, захI­мат ххирасса кулпат лахъи­сса хIаллай дакI марцIну заводрай бувсса захIматрахлу лайкь хьуну бур «Ветеран труда» тIисса цIардан, чIярусса ХIурматрал грамотарттан. Гьарцагу шинай вай Энергетиктурал кьини барча бай бахшишрайну. Шагьнавазлул ва Аминатлул наслулий бивзун бур 4 арс, 1 душ, 14 оьрчIал оьрчI, мигу захIматрал кьадру, оьрмулул низам-шартI кIулну тарбия хьусса бур, цала бурж, цайрасса хъар жард къаучинну, ца лугъат­рай гьаз дурну най бур.
2016-кусса шинал вайннал цачIу оьрму бутлай 50 шинал юбилей хьунадаркьунни. Ва ххаллил­сса кулпат барча буллай, шагьрулул каялувшиву дуллалиминнал гьан дурну дия ХIурматрал грамотагу, бахшишгу. Шагьрулул хъунаманал хъиривмур бувкIун бия вай барча бан.
ЧIявусса бакIран ккавксса адамина ухьурчагу, Шагьнаваз яхI-намусрал, къириятрал ув­ччусса, цайминнан хъинбала бан хьхьичIунсса инсан ур. Цала миллатрал хъунасса патриотгу ур.
ДакIнийхтуну барча дуллай буру Шагьнаваз вил бусравсса кьини. ЧIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву. Вания тихунайгу бусравну личIаннав гъан-маччаминнан, жяматран. Ина Заннал яаннав!
Ххадижат Ибрагьимова