Буттахъал аьдатрай хъатIи буллансса зуву дагьунни

15_rr_12МахIачкъала шагьрулий ялапар хъанахъисса лакран дакIний лирчIссар ларгсса шинал Оьруснал театрдануву хьусса Лак­рал магьирлугърал кьини – «Лакку кIану — ттул буттал улча». Дагъусттан Республикалул БакIчинал гьашинусса шин Зун­ттал шинну баян бувну бухьувкун, райондалул каялувчитурал пикри бувну бия байран ва базилух Лакку аьрщарай дуван.


Му цурдагу хьунни ларгсса нюжмар кьини Гъумук Магьирлугърал къатлуву. Байрандалул программалувун духлай дия республикалул ва Дагъусттаннал кьатIувсса лавайсса дуккаврил идарарттаву дуклакисса студентътуращалсса хьунабакьаву.

Зулайхат Тахакьаева
ТIиртIуна байран залдануву щябивкIми цинявппагу лавай бивзун, магьирлугърал усттартурахун бахIлай Лакрал гимн учаврийну.
Гихунмай райондалул магьирлугърал къатлул директор Шамсият Какваевал бувсуна махъсса шиннардий райондалий дурсса давурттая.
Хъирив сценалийн увкку­на райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадов.
«Ларгсса шинал «Лакрал кьини» жура дурссия МахIачкъалалив, Оьрус­нал театрданул хъунмур залдануву. Гьашинусса шин Зунттал шинну баян бувну бухьувкун, хьунабакьаву дан пикри хьунни бутта­хъал миналий. Республикалул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул увку­сса куццуй, Зунттал шин баян був­ссар зунттал кIанттах ххишаласса къулагъас даншиврул, зунттал щархъурду хьхьичIуннай дансса проектру зузигу бувну, чулийн буккан баншиврул. Шярава бувккун лагайхтува жулва жагьилтал Лакку улклуя ят къабуцланшиврул, миннан райондалий хьусса дахханашиннардая хавар бикIаваншиврул, ми шинмай кIункIу баншиврул. ХIатта райондалул каялувчитал укунмагу хIарачат буллай буссару ми райондалий хъанахъисса спортрал ва культуралул иширттавун хIала-гьуртту бан. Ца-ца чIумал ми цив­ппагу буккай цумур-дунугу мероприятиялул сиптачиталну».
Райондалул бучIантIимур жа­­гьилтурал кIунттихь бушиву бувчIлай, миннащалсса хьунабакьаврийн бувкIун бия: ДР-лул виваллил иширттал министр Аьбдурашид МахIаммадов; культуралул министр Зарема Буттаева; зунттал территориал округрайсса ДР-лул БакIчинал вакилнал хъиривчу Аздар СалихIов; тачIаввагу райондалий хъанахъисса иширттал чIарах къабуккайсса гьалмахтал: Ссапар Аьбдуллаев, ДР-лул Жяматий­сса Палаталул хъунаманал хъиривчу; Рапи Абакаров, ДР-лул Жяматийсса Палаталул член; Аьбдулхаликь Халикьов, «МРСК Северного Кавказа» ОАО-лул хъунаманал хъиривчу; ХIасан-ХIусайн Камалов, МахIачкъала шагьрулул Кировский райондалул администрациялул пишакар; Аслан Аьлиев, ишбажаранчи; Жамал МахIаммадов, райондалул собраниялул депутат; ХIажи Айдиев, ЦIуссалакрал райондалул администрациялул бакIчи; Зайнуллагь Мирзоев, ДР-лул Халкьуннал Мажлисрал депутат; Магьди Оьмар­ов, ЦIуссалакрал райондалул Хъунисриннал советрал хъунама ва чIявусса цаймигу. БувкIун бия ялагу къутаннайсса Карашрал, Кьубиял ва Сангардал школарттал директортал цала дуклаки оьрчIащал.
Юсуп МахIаммадовлул бувсуна райондалул бакIчинал цIаниясса чагъарду тIайла бувккун бивкIшиву республикалул гьарцагу ВУЗ-рал каялувчитурачIан, хьхьичIунну дук­лакисса ва жяматийсса иширттаву чялишсса гьурттушинна дуллалисса студентътурал цIарду тIалав дуллалисса. Барчаллагь увкуна студентътурахь райондалул лажин лайкьсса даражалий ккаккан дуллай бушиврухлу.
Райондалул бакIчинал кIицI лавгуна махъсса шиннардий даххана хъанай душиву райондалул шяраваллал чIалачIин, халкь зана хъанай бушиву шяраваллавунмай, цIудуклай душиву ччянира кьариртсса шяраваллурду. Райондалул муданмасса чIарахбацIултрал ка-кумаграцIух дурсса давур­ттая буслай, умуд бивхьуна гихуннай му эстафета хьунабакьаврийн бувкIсса жагьилтуралгу кьамул дантIишиврийн.
Райондалул магьирлугърал къатлул чIаравсса лекьавайсса АКХ-лул къатри зерххуну, гикку жагьилтурал парк бан дакIний бушиву буслай, му давриву жагьилтурал цала чулухасса кумаграхгу ялугьлагьиссару увкунни. ЯлунчIилсса хьунабакьавугу дайдишин дакIний бусса бур га паркраву мурхьру бугьаврия.
«Райондалун аьркинну бур жагьилсса гужру. Мюхтажну буру бу­ттал кIану ххирасса жагьилсса экономистурах, юристурах, шяраваллил хозяйствалул пишакартурах. Вана цIанасса чIумал жун ляхълай акъар райондалий зунсса жагьилсса агроном», — увкунни Ю. МахIаммадовлул.
ЧIявусса инсантал ва байран МахIачкъалалив циван къадуллалиссар тIий оьвтIий бивкIшивугу кIицI лавгун, Юсуп МахIаммадовлул барчаллагь увкуна хьхьичIунну дук­лакисса ватанлувтал цала чулуха барча бан бувкIсса Аьбдурашид МахIаммадовлухь ва Зарема Бу­ттаевахь.
Аьбдурашид МахIаммадовлул цалва ихтилатраву увкуна:
— Дуниял захIматсса дур. Жагьилсса ник бигьану хъяврин хьун­сса, тамахIкар ансса ишру чIявусса бур. Ва захIматсса оьрмулуву инсаннал яла хъунмур бюхттулшиву инсаншиву дуруччавур. Инсаншиврул хасиятирттайн чул бивщума тачIав ххуттавагу къауккантIиссар. Цуксса хIайпнугу, жула лагма чIявусса бур аьркин бакъамунихун багьсса жагьилтал. Тарихраву ххуйсса давуртту кьариртминнаятур эбрат ласлан аьркинсса. Гьарца чIумул дуссар цинна хасъсса захIматшивуртту. Амма гьарцагу заманалуву хьхьичIххуттай личIлачIисса инсаншивур.
Гихунмай Аьбдурашид МахIам­мадовлул Барчаллагьрал чагъарду ва арцуйнусса бахшишру дуллуна право ва социология лахьлахьисса дуккаврил идарарттаву дуклакисса студентътуран.
«ДР-лул Виваллил иширттал министерствалий чIявусса ххуллурду буссар му аралуву зун ччиминнан тIивтIусса. Дуккаву къуртал дурну мукьах ми ххуллурдавасса язи бугьан ччисса ухьурча, на миннал чIарав ацIантIиссара», — увкунни ванал.
Хъирив Зарема Буттаевал бар­чаллагь увкуна Юсуп Ма­хIаммадовлухь шагьрулийгу, райондалийгу лак цачIун батIин, миннан аслийсса лакрал культура хъамакъаритансса байранну лавайсса даражалий дуллай бушиврухлу.
«Жулла ватандалия чIявусса бувккун бур гьунар бусса инсантал. Ми хъанахъиссар жагьилсса никиран ххуллу ккаккан буллалисса цIурттину. Культуралул министерствалул чулухасса бахшишру дуллай байбишиннин, барчаллагь учин ччива вай оьрчIру лайкьну тарбия бувсса нитти-буттахъахь, вайннан дуккаврил гьану бивзсса учительтурахь», — увкуна ванил.
Гихунмай Культуралул министерствалул чулухасса Барчаллагьрал чагъарду ва арцуйнусса бахшишру дуллуна райондалул магьирлугърал давурттаву чялиш­сса гьурттушинна дуллалисса студентътуран.
Юсуп МахIаммадовлул цалагу Барчаллагьрал чагъарду ва арцуйнусса бахшишру дуллуна ду­ккавриву ва спортраву хьхьичIунсса студентътуран ва дуклаки оьрчIан. Бахшишру дуллуминнавух бия къутаннайсса Кьубиял, Карашрал ва Сангардал школарттал дуклаки оьрчIругу.
Муния махъ райондалул магьирлугърал зузалтрал ккаккан дуруна лакрал хьхьичIарасса хъатIул аьдат.
Дагъусттаннал миллатирттал аслийсса магьирлугърал хасшивуртту шоу-бизнесрал ялун бигьавриву личIлай, дянивсса никирангума хъамадитала хьусса, ялун нанисса никиран тIурча кIурарагу къакIулсса чIумал, студентътуращалсса хьунабакьаврий хъатIул аьдат ккаккан даву, махъ бакъа, лап хъинсса пикри бур.
Лакрал фольклордануву ца яла агьамсса кIану бугьлагьисса хъатIул аьдат аваданну ва яргну ккаккан дурну, райондалул щархъал магьирлугърал къатрал зузалтраща бювхъунни аьч дан шагьрурдай рестораннаву буллалисса ттизаманнул журалул хъатIал цIу-цIанпир хъисвагу бакъашиву. Бунияла хъатIуй щябивкIсса кунмасса асар бия тамашачитурал дакIурдиву. ХъатIул тямадашиву дуллай ия ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала МахIаммад ХIасанов. ХъатIул сий гур дуллай бия ясаултал, халкьуннал инструментирттал ансамбльданул музыкантътал. ХъатIул балайрду увкуна: КIундиннал магьирлугърал къатлул зузала ХIалимат Юсуповал; Кумиял магьирлугърал къатлул зузала Шавлухъ МахIаммадовал; Кьубиял магьирлугърал къатлул зузала Хидир-Наби МахIаммадовлул; КIулушацIрал магьирлугърал къатлул директор АьлихIажи Щамххаловлул; Гъумучиял магьирлугърал къатлул зузалт Гулизар ЦIаххаевал, ПатIимат Асадуллаевал.
Хъамалу бувна тамашачитал аслийсса хъатIул дукрардайну. Миллатрал янналувусса аьнтIикIа душру бия бакъухъращалсса, аьрайн гьавккурттащалсса, кIияйнналущалсса ланжартту тамашачитурал хьхьичIун дугьлай залданувух занай. Буттахъал аьдатрай лакку зумуну хъатIи буллансса зуву дагьунни, тIий бия тамашачитал.
Концертрал эстрадалулмур бутIуву балайрду увкуна Мариян Жамалуттиновал, Гулизар ЦIаххаевал, Шамсият Какваевал, Нажвадин Халиловлул, АьлихIажи Щамххаловлул.
ОьрчIал магьирлугърал школалул «Гъази-Гъумучи» ансамбльданул къавтIалтрал ккаккан дурна цIусса къавтIавуртту (хореограф Аджана Мусаева).
Цукссагу хIаллай дакIния къагьанссар хIакьсса байрандалия­сса асарду.