Буруччинну ниттил маз

lei_20
Бурувгун буруганнин ларгсса кунна чIалай дур хIакьину вай 25 шин. ЗахIматралгу, талихI-тирххандаралгу дурцIусса шинну. Пикри барча, цуксса баххана хьуну бур замана вай гьалаксса, бигьа дакъасса шиннардий. Циксса хъамакъабитансса, жулва оьрмурду мархлуцIакул ба­ххана бувсса ишру къавхьур. Циксса инсанталгума, ва кказитраву рухIгу, жангу дирхьуну зий бивкIсса, лавгри жула ялату. 25 шин.

Сайки ца никирал мутта. Вана жува хIакьинугу жула кказитрай жуятува гъалгъа тIий. ЦIунилгу, цимилгу жула дард-хажалатру кIицI лаглай. Хъамакъаитайсса Гьарун Саидовлул «Илчи» кказит сайки 100 шинал хьхьичI итабакьлакьисса чIумалгу, кказитрал темарду, махIатталшиврун, гайра гай дур. Ниттил маз буруччаву, цайми миллатирттавух узданну хIала буххаву. Дунияллул иширттавух чялишну гьуртту шаву.

avtor_23Дуккаврил даража гьаз баву, чантI увкуминнал хъирив бачаву. Миллатрал дянив нахIу-хIалимшиву ххи шаву. Буттал аьрщи дуру_ччаву ва тIутIайх дичин даву. ХIазран кунма, туркнащалсса аьратталшиврул тагьаргума, утти кунна, танийгу, 1917-ку шинал, ттюру-гъюруну дур. Жуламур «Илчигу» мива ми масъаларттаха зий вана 25 шин там хъанай.
Къабюхъанссар сант дусса, паракьатсса, буллугъсса гьантрай хьунадакьлай буру жулла байран учин. Гьакссагу захIматсса, аьратталсса чIун дуркIун дур. Яла ццах багьанмур захIматшивугу хIакьину зума-ккарччулусса пенсиярттал, харжирдал ссуссукьушивруву дакъар. ДагьантIиссар таратагу гьарзат сантиравун. Кризисру махъгу-хьхьичIгу къуртал шайссар. НигьачIин дур хIакьину ниттил мазран. Миллатру тIурча, азарийлагу тикрал хьусса, тасттикь хьусса зат­ри – мазралли буруччайсса. МахIатталшиву дур жува му иширал нигьабусан къабуллалавугу. Бигьану, рахIатну му тагьар кьамул дуллалаву. Тарихраву халкьуннал яхI гъагъан бан, лахIан бан ччисса чIумал, миннал мазрай къадагъа дихьлахьаву – ишласса, кIулсса затри. Жулва мазрай чил аьлттуну дирхьу­сса къадагъа хIакьину дакъар. Жуйра жура дихьлай буру. БувчIлай бакъар жунма мазращал жулла менталитет, жухава жува лащаву – пикрилул жура, хасиятгу даххана хъана­хъишиву. Мазращал архIал жуйнма жула буттахъая бивсса, азардахъул шиннардий лув лавсса, жула тарихралгу, журатралгу барашиндарансса рувхIанийсса ххазина яла нанишиву. Жула оьрчIахь ци ххазиналул варисра ина, щияссара увкукун, учинмур бухлагантIишиву. Ттаттахъал, бутта­хъал тарихращалсса дахIаву духлагантIишиву. Жува бикIару бяст-ччаллай, ай, жува ча чун бувкIсса наслуру, щиятуссарував, тарих ча­ссарвав, мархха-ххун чассарвав. Ми суаллансса жавабгума мазращар дулун бюхъантIисса. Гьарца жула чIарах бувксса, жувухва хIала бувхсса чIивиссагу, хъун­ссагу миллатрал цила мазрал, культуралул лишаннугу жуламуниву кьариртун тIий.
Пресса, хаснува оьрус мазрайсса, ваксса авадансса, электрон СМИ бусса, интернет дакъа­сса къатта бакъасса заманнай, ссан аьркинссар чIивисса миллатран чIивисса лакку маз, лакку кказит учинссагу укканссар. Му бакъанагу дунияллий бигьанма дузал хъанай бурухха? Укунсса пикрирдал хъяврин бувми ххи хьурча бакъа, гьантлия гьантлийн, чан хъанай бакъар. Лакку мазрал дарсру учкъулардай ссан аьркинссар тIиссагума бур жула дянив. Мигу цIансса пикрирдал лавсминнал, ватан къаххираминнал пикрирду бакъар. Чан бакъархха ниттил маз бакъанагу тIиртIунийн ка диллай, дунияллия рязину яхъанахъисса. Амма къавихра, ци даражалул бюхттулшиврий бухьурчагу, ми пашман ба­къассар цивппа ниттил мазрая батIул хьуну бушиврия тIий. Пашманссар. Махъ бакъа. Махъ бакъа, мазращал архIал духлаглаги­ссар буттал буттахъащал­сса рувхIанийсса дахIавугу. Бурхха пикрирду, асарду ниттил мазрай бакъа бувчIин бан, бюххан бан къабюхъайсса. Лакрал ххишала дакъа авадан­сса, ччиналгу цала хьурдай учинсса фольклор, бусаларду, учаларду, караматсса магьри. Литература, поэзия. Вай гьарзад дакъа ххуллийх гьантIиссар жула мазращал архIал. Ялагума бучIия чансса бухьурчагу, цамур цичIав бан къахьурча, гава оьрус мазрайн таржума дурну диркIссаниярагу. Агарда жула щала фольклор, литература, диндалул чичрурду, утти щала чантI увкусса дунияллул кунна, «цифровой» журалийн дурцуну, инсаниятрал ххазналуву сахъла хьуну диркIссания. Жува цуксса мискин хьуссарув, жуйва жулва оьрчIал хьхьичI цуксса бунагь буссарив бувчIлантIиссар оьрму наниссаксса. Ттаттахъал, бутта­хъал тарихрал ххуттавагу ливчуну, цамур ххуттавунгу багьан бигьану ба­къашиву ашкара хъанан бивкIукун. ХIакьину дунияллийх машгьурсса Расул ХIамзатовлул магьирлугъгума щялмахъссия, ай, гьунар ххисса жугьутIиял таржумачитуралли муная шаэр увсса тIий, ганайх кьяркьи дуккан хIарачатрай бур мюрщи миллатирттал муттаэтал.
Мазгу, мазращал гьарзатгу духларгукун жува цару? Ссал варисталлу? Азардахъул шиннардий жула буттахъул ссаха зий бивкIссар, ца никирай гьарзат духлаган дитарча? Маз бухлавгсса миллат тарих бухлавгсса миллатри. Мазрайхчинни гьарцагу инсан цалва миллатращалгу, миллатрал тарихращалгу уртакьсса. Цалва бияла бакъашиврий мукIру хьусса миллатри, мазрацIа хьусса миллат.
ЦIана хъинну машгьурсса оьрус­нал психолог Т. Черниговская бур, инсаннал оьрму лаласаврил, оьрмулух буругаврил асардал ляличIисса журардал ссихIир щала мазравур бусса, цанчирча му лявхъу кIану, тIабиаьт, аьрщи-щин, багьу-бизу, тарихрал ччанакрурду хIисавравун ларсунни хIасул шайсса, тIий.
ХIукуматраллихха буруччин аьркинсса маз, учинссар. ХIукумат малахьхьару зулва маз тIий дакъар. ТIайлар, жунна ччиссаксса аякьагу, къулагъасгу, харжлугъгу дакъар. Миллатирттал мазурдийсса кказитирттай хIакьину къиягу диял­сса дур. Миннул бюджет биялну ссуссукьу хьуну бур. ТIиртIунийн ка диллай дакъар. Ссай дуварчагу му цIархъансса «оптимизация», цукунчIав къадуван аьркинссия, тIиссара, укунмагу къиялулусса миллатирттал кказитирттай. Цанчирча хIакьину лавкьу­сса фабрик, завод сара-кьия цIу буккан бан бюхъайссар, ялунгума цIусса технологияртту ишла дурну, диркIмурнияр бюхттулсса даражалий. ХIакьину кказитру канища буккарчарив, гьунттий, жува, балики, авадан хьурчагума, цIубуккан бан къахьунтIиссар. Аьркинсса даражалий зунсса журналистал цIунил лякъин къахьунтIиссар. ЧIун чIарах дурккун лякъинтIиссар. Амма мунилмур аьйгу жуйрар. Ттуршлий ххюцIалазарунния ливчусса лакрал циминнал чичару кказит? Циминнал тIалав бару? Цума уххару, чантI увкусса лакрал агьулданува, «Илчи» кказитрал сайтрайн. Украсса. Ди, дур миккугу дайшишру. Почта ххуйну зий ба­къар, вамур, тамур – багьантту ля­къинссар. Амма кказит миллатрал бурувччуну, бакъа чара бакъашиву ккаккан бувну (подписка дурну, гьай-гьай) бивкIссания, «оптимизациягу» жула чIарах гьантIиссия. Жущавагу кьянкьану гъалгъа тIун хьунтIиссия. Ца лаккучунаща цала хIарачатрайну машгьур хьун, хъунисса бюхттулшивурттайн ла­хъан, цIанихсса бизнесмен, аьлимчу хьун бюхъайссар. Цайнува цува. Цамур, чил миллатрал дянивгума. Кказитраща, театрдануща, миллат чIарав къабацIарча, кIи-кIира бакIру дусса зузалт гикку зий бухьурчагу, цичIав бан къашай­ссар. Гьарца кказитрайн некролог дуркIтари, га цу ухьурчагу, жу къума лагару. Цанчирча, га жул чул бувгьусса уртакьри, жула кказитрал тIалабчири, ниттил мазрал тарапчири яла лавг­сса, миллатран чан хьусса.
Лакку билаятгу, циксса жува кIаниха ччаврил балайрду тIий бунугу, бачIва буклай бур. Лаккуйгу лакку мазрал ялтту оьрус мазралмур гуж ххи хъанай бур. Ци мутта итабавкьуну буссарив лакку мазран къакIулли. Ххал банну, буруганну.
Жу, «Илчилул» коллектив тIур­ча, щукрулий, бусрав-бар­чаллагьрай буру жула кьисматрайн, шинал бунугу, гьантлул бунугу жула аьзизсса ниттил мазрал тарих ххи бансса тавпикь жу­хьхьунна Аллагьнал дуллуну тIий. 25 шинал лажиндарай ца кулпат кунмасса коллективгу салкьи хьуну, ца пикрилий, ца дард-хажалатрай, ца тарих-тирххандарай жула миллатраха зунсса кьудрат жухьхьунна Заннал дуллуну тIий.
Зухьгу, жул чIарав бивкIсса, зущаласса жул ихтилатрах, маслихIатрах, дард-хажалатрах мякьну бивкIсса, жул дакI хьунмур буллай бивкIсса жулва бу­ккултрахьгу, дакIнийхтунусса барчаллагь тIий буру. Вихьгу, ва кказит кIунттихь бувгьусса «Илчилул» дуснахь, ниттил маз буруччаврил тарапчинахь, барчаллагь тIий буру. Жува уттигу, цимилгу жула тарихраву бивкIсса куццуй, къуманива ливчуну, илкинсса ва буллугъсса дунияллийн бувккун ккакканнав тIий. Чара бакъа! Жул хъама­къаитайсса Илчи-Рамазаннул, аьпа бивул, укунсса хаварду баллали­сса чIумал учайссия: «Яртал, да­къамуния къатIий, думуния гъалгъа тIутIирартал», куну. ХIакьину жулва кказит, щукру Аллагьнайн, уттавар. ХIакьину кказитрал юбилейри. Ва щалагу миллатрал хъуннасса байранни. Жулва кказит, махъ бакъа, пишалул бюх­ттулсса даражалий буссар. Коллектив цIакьссар, язи бувгьусса пиша, хъус-ххазина булайсса бакъанугу, аьзизсса миллатран хайрданунсса бушиву кIулну зузиссар. Зу тIурча, буруччияра вания тихунмайгу жулва мазгу, кказитгу, муниха зузимигу. Жува ттигу уттавануру бусса. Жула театр буссар, кказит буссар, журнал буссар. Лакку билаят буссар. Миннул чIарах узданну бацIанмигу чан бакъар. Дуруччинну жула думур. Жула оьрчIал оьрчIайгу, цайми хьхьичIунсса миллатирттавух, цаятува багьавайсса пахрулунсса багьана бикIаншиврул.
Качар ХIусайнаева