Буллай бур Увурдал шяравунсса ламу

tto_10Цува шяраваллил администрациялул бакIчину авцIусса кьинива хъинну гьавас буну зий айивхьуна МахIаммад ХIусниев Лакку улклул вирдакI Гъази-Гъумучи цIубуккан бансса давуртту дуллай.

Цалчинсса шаттирду байбивхьуна шяравух рейдру даврия. Махъсса шиннардий шяравух ччи-ччинийх, ургала акъа итабавкьуну бикIайва ризкьи, хIатталливсса гьаврдура ккуччу-кьютIу дурну дия. Ми кIанттурдай дурссар субботникру, хIатталлил лагма дурссар чапар. Хъуннасса субботник дурссар дяшяравусса базаллувугу, дух хьусса чIамурдугу ппив дурну, шиннардий салкьи хьусса ччюрк экьидирчуну.
Жяматрайн оьвчаву дурну, цала-цала махIла-махIлардай субботникру дан бувссар. Къувирду ва кьакьарду кIучI дурну, ххюл бивчуну, грейдер гьан дурну, бакьин бувссар Гъумучиял КъалалучIан нанисса ххуллу. Экьидирчуссар му ххуллуцIух салкьи хьусса ччюрк.
ЦIанакул буллай бур Увурдал шяравунсса ламу. МахIаммад ХIусниевлул бусаврийн бувну, чIярусса шинну хьуну дур ва ламу левкьун. КIинттул чIумал шяраву чансса инсантал ялапар хъанай бухьурчагу, гъинттул бучIайсса бур шагьрурдая. Гъараллу ларчIсса чIумал, нех дуклай, инсантуран гьан-бучIан захIматну бур. Чансса бухьурчагу, буми инсантурахгу аякьа дан аьркинни, тIий ур МахIаммад. Барчаллагьрай ур Гъумучиял шяраваллил жагьилтурайн ва ламу бан чIарав бацIаврихлу.
Лажин хIадур дурссар
Зулайхат Тахакьаевал