Бугьараминнал кьинилун хасну

Октябрьданул 8-нний ЦIусса­лакрал райондалул библиотекалий хьунни Бугьараминнал кьинилун хас дурсса мероприятие.

Му хIадур дурну дия райондалул ЦСОН-далул  Культуралул управлениялул зузалтращал цачIу. ЦСОН-далул отделданий каялувшиву дуллалисса Лайли  ХIаммадаевал цилва ихтилатраву кIицI лавгунни бугьараминнаха дагьайкунсса аякьа дуваву хIукуматралгу, агьалиналгу бурж хъанахъишиву, хъунисса захIматшивуртту духIан багьсса хъунмур ник аякьалувун ласаврийну жува хьхьичIунмайгу, ххуйгу хъанахъишиву. Бувсунни, бугьарасса инсантал ххари буваву мурадрай, цукунсса давурттив дуллай буссарив райондалий. Культуралул зузалтрал ххуйсса программа хIадур дурну дия. Байрандалийн бавтIцириннан дуллуна бахшишругу. Бугьараминнал чIарав бацIан, миннахь барчаллагьрал махъру учин бувкIун бия  УСЗН-далул хъунама Камил Анкалаев ва ЦСОН-далул директор Малика Жамхатова.