Бугьараминнал кьини

r39_10Октябрь зурул цанния гихуннай зурул мутталий нантIий дур бугьараминнан хас дурсса кьинирду. Бугьараминнан хIисав бувайсса бур пенсиялийн бувксса, 60 шин бартларгсса инсантал. Му зуруй дуллансса давурттан хас дурсса хIадуршиннарду дуллай бур Ккуллал райондалул администрация ва шяраваллал администрациярттал каялувчитал.

Райондалул бакIчинал хIук­мулийн бувну буржлув бувунни идарарттал бакIчитал, шяраваллал СПК-дал каялувчитал, цачIава зузисса ва бюхъу ххину зий бивкIсса зузалт барча баврицIун, бюхъла­хъисса кумаг-кагу буван.Шяраваллал администрациярттал бакIчитуран баян бувунни зурул мутталий дуван шяравусса бугьараминнащал­сса жагьилтурал хьунабакьавуртту. Бюхъу чансса, цивппалусса инсантурал ужагъирттайн биян.Мукунма райондалул УО, культуралул зузалт буржлув бувну бур бугьарасса инсантуран хас дурсса стендру культурал къатраву, школардай дуван.
Октябрь зурул 6-нний Ваччав­сса Культуралул къатраву хьунтIий бур бугьараминнал дянивсса «ДакIру муданна жагьилнура» тIисса цIанилусса шанна наминация дусса конкурс. Му конкурсрай бикIантIий бур: Лакку мазрайсса балай учаву, къавтIун бизаву, инструментирттай руцаву. Вайннан бахшиширттан дулунтIий дур: цалчинмур кIану бувгьуманан — 3000 къуруш, кIилчинмур кIану бувгьуманан — 2000 къуруш, шамилчинмур кIану бувгьуманан — 1000 къуруш.
Ккаккан бувну бур зурул мутталий бугьараминнал кьинирдай каялувшиву дуллансса къуллугъчитал.Миннал хъунмурну бувчIуну бур Ккуллал райондалул бакIчинал хъиривмур Илиясова Сабрина.Ванищал зунтIий бур шяраваллал администрациярттал бакIчитал, культуралул зузалт ва Бугьараминнал советирттал каялувчитал.
Оьрму лахъи баннав, жул нитти-буттахъул!