Библиотекалул кьинилун хасну

x_8Дунияллийсса инсаният хIасул хъанахъиний яхъанай бивкIсса инсантурал бакIраяту цала дакIниймур хъирив наниминнан кьабитаншиврул, оьрмулул хIалурду лахьланшиврул, цал дакIнихсса хаварду ппив буллан бивкIун бур, яла – чичрулий.
Гана га чIумалва инсаннан дакIнин багьну бур луттирал лагрулийсса чагъардай чичрурду дуллан. Мунияту инсаннал оьрмулуву хъунма­сса кIану бугьлай бур луттирал.
Инсантуран аьркинсса луттирдугу салкьи бувну бур библиотекарттаву. Библиотекарттаву зий бур хъинну цалла давурттив ххирасса пишакартал.

Майрал 27-нний хьуссар Биб­лиотекарттал кьини. Ва кьини Ккуллал райондалул шяраваллавусса библиотекарттал зузалт бавтIун бия Ваччавсса библиотекалул читальный залданувун. Биб­лиотекалул кьинилун хас дурсса тяхъашивуртту дайдихьлахьишиву баян бувуна Ваччавсса райондалул зумунусса библиотекалул хъунмур ХIажиаьлиева ПатIиматлул. Хъирив райондалийсса библиотекарттаяту, шикку зий бивкIсса ва зузисса зузалтрая гьарта-гьарзасса ихтилат бувуна Ваччавсса библиотекалул зузала ХIажиева Камилатлул. Такну ванил кIицI бувуна 1956-ку шиная шиннай хьунадакьлай бушиву Библиотекар­ттал кьини. Камилатлул бувсуна муданнагу гьарца байрандалул кьинирдай дувайшиву диспутру, конференцияртту, шаэртуращал­сса, чичултращалсса хьунабакьавуртту. Камилатлул кIицI бувуна ччянива Египетнаву археологтурал ххалдигьавуртту дуллалисса чIумал, фараоннал гьаттал чIирай ляркъуну диркIшиву, луттирдан хас дурсса, «ДакIнинсса аптека» тIисса, чичру.
Ванил дакIнин бивчуна биб­лиотекарттаву лахъисса шиннардий зий бивкIсса, амма жула дянивату лавгсса пишакартал: Ваччав зий бивкIсса Адамова ПатIимат, Вихьуллал библиотекалул хъунаману зий ивкIсса КIамахъанов Аьли, Хъусращиял шяравасса Аюбова Рукьи, 1-мур ЦIувкIратусса Кьурбанаьлиева Басират, 2-мур ЦIувкIратусса Аьбдуллаева Патий, ЦIущарниятусса Маммаев МухIуттин, ЧIятусса Рамазанова ПатIимат, Хъусращатусса ХIажиева Гулара. Камилатлул бувсуна хIакьинусса кьинигу райондалул библиотекарттал зузалтраву хъинну ххуйну зий бушиву Да­гъусттаннал культуралул хIурматрал цIанин лайкь хьусса Хъювхъиял шяравасса Сулайманова Зоя, СумбатIуллал шяравасса Будайчиева Аьбидат. Янилун дагьайсса хьхьичIуннайшивурттай зий бушиву бувсуна ЧIяйннал библиотекалул зузала Ибрагьимова Гурсалан, Ваччавсса библиотекалул хъунмур ХIажиаьлиева ПатIимат, вава библиотекалул зузала ХIажиева Камилат ва цаймигу.
ЛичIи-личIисса номерду хIадур бувну бия циняв библиотекарттал зузалтрал. Яла яргмур, сий дуну хIадур бувмур номер хьуна Вихьуллал библиотекалул хъунмур СайкIуева МаритIал хIадур бувсса, Аьлиева КьурбанпатIимал щаллу бувсса, «Барышня-крестьянка» тIисса Пушкиннул интермедия. КьурбанпатIимал лаххиялул тас­ттикь буллай бия хьхьичI бавцIуну бушиву бунияласса «Барышня-крестьянка». Ккуллал библиотекалул хъунмур ХIажиева Аьйшал хIадур бувсса душварал бувсуна Ккурккуллал Щазал оьрмулия, бувккуна ганил шеърирду. 1-мур ЦIувкIуллал хIадур бувну бия КахIаб-Росолиясса МахIмудлул «Мариям» тIисса поэма. Вай оьрчIал лаххиярттугу исвагьисса, гай чIуннал лишанну ккаккан дуллалисса дия. Барча бавуртту дуруна Ккуллал райондалул культуралул управлениялул хъунмур Ибрагьимова Маринал, Ваччавсса оьрчIал библиотекалул хъунмур Исакьова Аьйшатлул ва цаймигу зузалтрал. Номерду ккаккан бувна гайми библиотекарттал зузалтралгу. Лях-карах балайрду увкуна АхIмадов АхIмадлул, ХIажиева РайхIанатлул, Аьлиева Шавлухълул, МахIаммадова Асиятлул, Сяидова Аьйшал, Рамазанова Гулжагьрал ва цайминналгу. Буниялагу на мукIру хъанай ура культуралул мархха-ххуну жула зунттаву дирхьусса, шяраваллаву ватандалул аьламатшиву дуручлачисса зузалтну хъанахъишиву культуралул зузалт. Пагьму-гьунар цинявннаву къабикIайхьувкун, тасттикь хъанай бур вай культуралул зузалтрал хъаттирдай жувагу щябивкIун нанишиву.