Библиотекалул къайгъурду

lahus_7ХIакьинусса кьини Лакрал райондалий бур 18 библиотека, миккусса луттирдал сияхI дур 120 азаруннийн дирсса.
Райондалул библиотекалул хъунмурну зий бур ДР-лул магьирлугърал бусравсса зузала Аьишат Хизриева. Райондалул библиотекалучIа ванил сакин бувну бур хъаннил клуб «Ссурул­ккуртта». Чялишну зий бур ва клуб библиотекалущал. 2013 шинал республикалул «Лучшее муниципальное учреждение культуры» конкурсраву библиотекардал дянив Лакрал райондалул библиотека лайкь хьуссар цалчинмур кIанттун, 2014 шинал тIурча республикалул библиотекардал дянивсса инсаннан цала ихтиярду кIул дансса даву сакин даврил конкурсрай Аьишат Хизриевал бувгьуссар кIилчинмур кIану.
Ларгсса шинал ва гьашинусса дачIишинал райондалул библиотекалул дурсса давурттая ва шяраваллал библиотекарттал буру­ккинттая жул ихтилат хьунни Аьишат Хизриеващал.

— Аьишат, кьурахъул шинал хьхьичI дуклаки оьрчIал луттирду щяв къабишайссия. Переменардайгума луттирду ккалай, кунначIату куннал ласлай, яржа бияннин ссавур дакъа бикIайссия. ЦIанакуллив лу канил бувгьусса оьрчI-душ ккаклайвагу бакъар. Луттирдал кIану соцсетирдал бувгьуну бур. Райондалул библиотекалул бурив буккулт, бакъарив?
— Гьай-гьай, луттирду буккаву хьхьичIра-кунна сийлий да­къар. Интернетрал хъирив лаян бюхълайгу бакъар. Амма жул биб­лиотекардай оьрчIру чан къашай. Бур ттигу луттирдах гъира бусса оьрчIру-душру. Жу журагу чIярусса давуртту дуллай буру дуклаки оьрчIру библиотекардавун кIункIу бансса, миннавун луттирдах гъира бутансса.
— Культуралул шинал цукунсса дакIний личIансса давуртту дан бювхъур райондалул библиотекалий?
— Ларгсса шинал Гъумуксса оьрчIал ва центральный библиотекардаву жуща дан бювхъунни тамансса мероприятияртту. Ми дурссар дуклаки оьрчIащал, хъуниминнащал, зий буссияв личIи-личIисса тIалавшинну дуручлай. Культуралул шинан хасну дурссар личIи-личIисса литературалул ва творчествалул вечерду: лакрал машгьурсса аьлимчу, астроном ХIасан Гузуновлун 160 шин, Сулайман Стальскийн 145 шин, Юсуп Муркъелинскийн 140 шин, Апанни Къапиевлун 105 шин, Мирза Давыдовлун 75 шин, Михаил Лермонтовлун 200 шин. Мукунна цила багьайсса куццуй хьунадакьарду аьдатравун дагьсса байранну: Ниттихъал кьини, Ватан дуруччултрал кьини, 8-мур Март, Библиотекарттал кьини, Конституциялул кьини ва Дагъус­ттаннал цашиврул кьини.
ЖучIа тIиртIуну дуссар лу­ттирдал выставкарду: «Наркотикирттайн къаршину», «Законну ва тIайлашиву дуруччаву» ва цайми.
Ларгсса шинал райондалул библиотекардал дянив хьуссар «ОьрчIал ихтиярду» тIисса конкурс. Мукунма гьуртту хьуссару республикалийсса конкурсрай «Законнаясса кIулшиву дулаву» тIисса. Му конкурсрайгу 2-мур даражалул дипломран лайкь хьуссару.
Вай дакъассагу, дуссар гьарца шинал гьарца зуруй дан ккаккан дурсса давуртту. Январь зуруй дайссар Ленинград шагьрулул блокадалия бусласисса луттирдайн дагьайсса; февраль зуруй Ватан дуручлачиминнан ва Авгъаннава аьрал буккан бувсса кьинилун хас дурсса; март зуруй дайссар, хъунмурчIин хъаннин хас дурсса давуртту: «Ссурулккуртта» хъаннил клубращал цачIуну дайссар «Нину – ужагърал чанир» тIисса мероприятие. ОьрчIал библиотекалуву дайссар утренник «Пусть всегда будет мама!»
Аьрасатнал аьдатсса культуралул центрдануву дурссар лакку улклун, лакрал тарихран ва аьдатирттан хас дурсса давуртту.
Апрель барз щалва хас байссар аьламран: Юрий Гагариннун хас дурну дайссар «Первый человек планеты»; Муса Маннаровлун хас дайссар выставка «Миллатрал язисса арс, билаятрал пахру». Май барз хас байссар Ххувшаврил байрандалун. Гьашину Ххувшаврил 70 шин шаврил юбилейран хас дурну лапра чIярусса давуртту дурссар, ми цанниха цагума хъамаритлай дур. Гьарца шинал дувару Библиотекалул кьинигу.
Июнь зуруй ОьрчIал библиотекалул зузалтрал сакин дайссар ОьрчIру буруччаврил кьинилун хас дурсса давуртту: выставкарду: «Мир глазами детей», «Россия – родина моя»; утренник «Мир на земле – счастливые дети».
Каникуллал чIумалгу чан къашайссар жул даву. Июль зуруй дайссар наркоманиялийн къарши­сса давуртту: оьрчIал давурттал выставкарду, оьрчIащалсса диспутру. Август зуруй дайссар террорданийн къаршисса давуртту: выставкарду, дискуссиярду.
Сентябрь зуруй дайссар Да­гъусттаннал цашиврул кьинилун хас дурсса давуртту. Октябрь зуруй дайссар ссутнин хас дурсса мероприятияртту. Ноябрь барз хас байссар Ниттихъал кьинилун. Декабрь зуруй дайссар Аьрасатнал Конституциялул кьинилун хас дур­сса давуртту.
— Гьашинусса шин Аьрасатнаву баян бувну бур Литературалул шинну. Хъиннура хъуннасса тIалавшиннарду духьунссар гьашину библиотекарттая? Литературалул шинан хас дурну ци давуртту дан дакIний буру?
— Гьарцагу жура дайсса давуртту гьашину дикIантIиссар хъунмур чIурчIав литературалий дурну. Сакин дурну дуссар дансса давурттал план. Мивун духлай дур Лакрал, Дагъусттаннал ва Аьрасатнал чичултран, шаэртуран хас дурсса выставкарду, тематическийсса вечерду.
— Библиотекалуву цукун­чIавсса кружокру дуссарив зий?
— Буттал улклул тарих лахьхьиншиврул зий дуссар «ЧIава краевед» тIисса кружок. Сакин бувну буссар личIи-личIисса альбомру:
аьдатирттая, магьирлугърая, фольклордания бусласисса. Дуклаки оьрчIащал дайссар «Буттал мина ттул Лакку кIану» тIисса вечер.
Низам дуруччай органнал зузалтрайнгу оьвкуну, дайссар наркотикирттайн ва экстремизмалийн къаршисса мероприятияртту: «Къалиян – загьру», «Наркотикир­ттащалсса талатаву», «Экстремизмалийн къаршину.»
— Райондалул администрациялия цуксса кумаг бур библиотекарттан?
— Райондалул бакIдур­гьуминнал чулуха библиотекардах дагьайсса къулагъас дуссар. Гьарца шинал жун итадакьайссар подписка дан­сса, луттирду машан ласунсса арцу. Гъумуксса кIивагу библиотекалуву дурну дуссар 36 журалул кказитир­ттал ва журналлал подшивкарду. Ларгсса шинал жун буллунни 3 компьютер ва 1 принтер. Щархъайгу 5 библиотека щаллуну буссар компьютердал. Гъумуксса библиотекалувун интернет дурцуссар. Амма тамансса диялдакъашивуртту дур щархъайсса библиотекардаву.
Махъсса 4-5 шинал кIанттул администрациярдахьхьун буллуну, миннал къулагъас къадурну кьабивтсса библиотекарду бур цаппарасса. КIива библиотека бур лекьавайсса къатлуву, 8 библиотека бур капитальныйсса ремонт дан багьлагьисса. Гъумуксса библиотекарду щаллуну буссар кьай-кьуйлул, дурну дуссар ремонтру.
Барчаллагь учин ччай бура райондалул хъунама Юсуп ХIамидовичлухь, цала чулуха жух хъуннасса къулагъас дуллалисса ва чIарав ацIлацIисса.
Жугу вания гихунмай шайсса хIарачат банну ва ялун нанисса Литературалул шингу лайкьну тIайла дуккан.
Ихтилат бувссар
Зулайхат Тахакьаевал