Барча, уссай, вил кьини!

17000211Ссавруннай чаннацIукIуй,
Ттул ичIува гъели баргъ,
Ттул ххазинай, ттул талихI,
Нурданул чирахъ, уссай.

Ттул уссу Аьвдулмуслим ув­ссар январьданул 28-нний 1939 шинал Лакрал райондалий Читтурдал шяраву.
«Шанма душнил ялун мурадиран арс увну, хъуннасса ххаришиву дуруна. Уссурссу бавтIун, бивзуна хIанттил кьаллу, бивщуна хамил ччатIру, дирзуна Аьвдулмуслим тIисса цIагу», — тIий буслан икIайва буттауссу.
Аьвдулмуслимлун ккукку буллуну бур ниттил 5 шинай, къурув даврий нанийнигу мукьав авхIуну цищала уцайсса ивкIун ур.
Аьвдулмуслим увну 2 шинава жул ппу СалихI лавгун ур дяъвилийн. Ниттингу багьну бур цинмалу 4 оьрчI хъуни буллан. Гьай-гьай, бигьану бакъахьунссия гай захIматсса, кьянатсса шиннардий цурдалу оьрчIачIа лирчIсса жул ниттин, ХIасанова Иттан.
ДакIний бур хъинну – учIайва жуннийн советрал председатель, детдомрайн гьан бува вилва оьрчIру, тIий. АьтIунгу диркIун, ниттил учайва: «Нава сагъссаксса къагьан банна, ххишала мукун тIий, ттул къатлувунгу маучIара», — куну.
Нину зий дикIайва колхозраву: хъуру гъай тIий, чIиникI бишлай, ххулув буллай, бюрчурдил дояркану, школалий уборщицану. Вана укун, жу мукьвагу оьрчI дуккингу бувну, къатрайгу бивтунав ниттил. Мукьилчинма оьрчIан – Муслим-уссан, хъатIигу бувну, цилва оьрмулул 59 шинаву жул нину аьпалухьхьун ларгуна. Аьпа баннав цил, гьав нурданул дуцIиннав.
Ттул уссу Аьвдулмуслимлуягу хьунни нитти-буттал рухIру ххари дуллалисса, адав-инсапрал ув­ччусса, яхI-къирият дусса ххаллил­сса арс.
1956 шинал Гъумук 10 классгу къуртал бувну, Аьвдулмуслим увх­ссар Буйнакск шагьрулийсса кооперативный техникумравун. Гагу къуртал бувну, Гъумукун увкIссар райпорай бухгалтерну зун. Ца шинава лавгун Львов шагьрулийн, Торгово-экономический институт­равун увхссар. Институтраву дук­лай унува увхссар партиялувунгу. Лавайсса кьиматирттай институт къуртал бувсса Аьвдулмуслимлухь тиккува, Львов шагьрулий, зун ацIу тIий бивкIссар, амма нинугу, ссурвалгу дакIнийсса уссу Дагъус­ттаннайн зана хьуссар. Институтраву ккалаккинийва ссурвавран, миннал оьрчIан тиха ссайгъатру лавсун учIайва, гъинтнил каникуллай оьна къаикIан, лагерьдай оьрчIал тарбиячину зий, ниттин кумаг байва.
Дагъусттаннайн кIура аяйхту, Муслим зун увххуна Дагпотребсоюзрайн ревизорну. Шин къаларгун, гава идаралий планово-экономический отделданул хъунаману ивтуна. Гания махъ зий уссия дахху-ласулул управлениялул хъунаману. АцIния ххюра шин хьу­ссар ганал универсальный базалул директорну зий. Цува зузиссаксса хIаллай ванал база цIубуккан був­ссар. Базалун цIусса къатри, хъунисса складру бувссар. 1990-1996 шиннардий зий ивкIссар Дагпотребсоюзрал правлениялул председательнал заместительну. Дагпотребсоюзрал даврий чIярусса шиннардий лажин кIялану бувсса захIматран паччахIлугърал бивщуна лайкьсса кьимат, дуллунна чIярусса бахшишру, грамотар­тту, лайкь хьунни «Ветеран потребительной кооперации», «Отличник потребкооперации» тIисса цIардан.
Муслим ур ихтилат нахIусса, учин-бусан кIулсса, инсантурал хIурмат бан кIулсса, уссурссу ххирасса, цала буттал шяравалугу, жяматгу ххирасса мяйжаннугу­сса лаккучу. Шинай кIийла, шамийла буттал шяравун ияйссар. ЦIудуккан дурунни леркьсса бу­ттал къатри, бунни къатрачIа багъ, бувгьунни ахъулссаннул мурхьру. Муслим ур ка-кумагчи щалвагу жяматран, уссурссуннан. Гужсса марч бивщуну, Читтурдал шяраваллил магъив мурчал ларсъсса чIумал Муслимлул ца КАМАЗ шипирданул гьан бувссар жяматрайх бачIин, щала жямат барчаллагьрай бия ванайн. Му ба­къассагу, кумаг байссар детдомир­ттавусса оьрчIангу, зунттавусса, къутаннайсса захIмат буллалисса хIухчалтрангу, дяъвилул ветерантурангу, миски-гъаривнангу.
Вана ттул аьзизсса уссу увну 78 шин бартлаглай. Щалвагу Къушихъал кулпатрал цIания барча уллай бура увсса кьинилущал, чIа тIий бура цIуллусса, тIайлабацIу бусса, лахъисса оьрму винма ххирасса кулпатращал, оьрчIащал.
Амин, Аллагьнан баяннав!
Муданма виха дуаьлийсса вил ссу Айманат Къушиева