Барча уллай буру

pugdwХIурмат бусса Аьвдулмажид Варисович!

ДР-лул 12-мур округрал избирательтал дакIнийхтуну барча дуллай бур вил юбилей.
Ина бивтсса оьрмулул ххуллу дахIалай чинсса бур.
Вила хъунмасса бюхъулийну, захIмат ххирашиврийну, цумур-цагу масъала усттарну бартбигьин шайсса ушиврийну ина мудангу чIумул хьхьичIмур ххуттайх ша ласлай нани­сса ура.
Утти, Аьрасатнал ПаччахI­лугърал Думалул депутатну увчIуну мукьах, хъиннура хъуннагу, гужгу хъанай дур, цаннияр ца хьхьичIунну ххалгу бигьлай, щаллугу буллан багьлагьисса вил мурадирттал лагру, чIявусса инсантурал цIанийсса къайгъурду.
ДакIнийхтуну чIа тIий буру вин му ххуллий тIайлабацIуртту ва лябуккуртту.
ВицIун кабакьинмигу чан къахьуннав тачIав.
Барча вил оьрмулул ххаллилсса ва бусравсса юбилей. Вин ххуй-хъинмур хьуну ччисса цинявнналагу цIанияту чIа тIий буру вин цIакьсса цIуллушиву ва цIу-цIусса тIайлабацIуртту оьрмулул ххуллий.
Избирательтурал цIанияту АьвдурахIман Адамов


45_photo_5ДакIнийхтуну барча буллай буру ДР-лул лайкь хьусса артистка Халисат Батырбекова бувсса кьинилущал.
ЧIа тIий буру ттигу цимирагу шинай инава ххирасса тамашачитал ххари буллансса цIуллушиву ва тIайлабацIу.

Вил дустал