Барча уллай буру

pzd4_1«Илчилул» редакциялул цIаниятугу, цинявппа буккултрал цIаниятугу дакIнийхтуну барча уллай буру Нураттиннул арс Маммаев Сулайман, Да­гъусттаннал паччахIлугърал медициналул академиялул ректорну увчIаву.

Барачатну бугьаннав ина вилва къуллугъ, тIайлабацIу баннав вил гьарца иширттаву, ша­ттирдаву, вил хIарачатрайхчин хъиннура хьхьичIуннай хъананнав Дагъусттаннал медициналул ара.

«Илчи»
кказитрал коллектив

————————

ХIурмат лавайсса Сулайман Нураттинович! ДакIнийхтуну барча буллай буру вил бюхттулсса къуллугъ – Дагмедакадемиялул ректорну увчIаву.
ЧIа тIий буру вин давриву хьхьичIуннайшивуртту ва тIайлабацIуртту, цIакьсса цIуллушиву. Жун вия хъунмасса пахру буссар. Ина вила гьунарданийну ва буллалисса захIматрайну хъиннура лахъ дунни вила буттал цIа – лайкьсса буттал лайкьсса арс.
Ина бивзсса гьарцагу ша лябукку бусса хьуннав, мунияргу лахъсса шачIанттуйн гьаз хьуннав!
Виха дуаьлийсса Касаевхъал кулпат

————————

Аьрщарахсса ччаврихлу
Ларгсса нюжмардий МахIачкъалалив «Дом Дружбылул» къат­раву хьусса Дагъусттаннал муниципал сакиншиннардал совет сакин бувну 20 шин там шаврин хас дурсса совещаниялий ДР-лул БакIчи Рамазан АьбдуллатIиповлул чIярусса шиннардий рес­публикалул цIаний бувсса захIматрахлу цаппарасса районнал бакIчитуран дуллунни паччахIлугърал наградартту.
Шама райондалул бакIчинан дуллунни «За любовь к родной земле» тIисса ХIурматрал лишан, миннавух Лакрал райондалул бакIчи Юсуп МахIам­мадовлунгу.
Ва лишан учредить дурну дур 2014 шинал шяраваллил хозяйствалуву хьун дурсса кка­ккиярттахлу.
Шяраву захIматрал кьадру бусса кулпатраву оьрчIшиву ларгсса, муния махъгу шяраваллил хозяйствалул аралуву зий ивкIсса Юсуп МахIаммадов цува райондалул бакIчину зун увкIния шихунай бунияла хъуннасса къулагъас дуллай ур шяраваллил хозяйствалух. Вай шиннардил дянив чIаланну хьхьичIуннай хьунни райондалул шяраваллил хозяйство. ТIиртIунни тамансса КФХ-ду. ЧIяву хъанай бур хъу-лухччинуха, ризкьилуха зун ччими.
Барчагу уллай, чIа учинну Юсуп МахIаммадовлун давриву тIайлабацIу.
Зулайхат Тахакьаева

————————-

pzd4_2ДакIнийхтуну барча уллай буру кIулминнал, архIал зузиминнал хIурмат лавайсса, ххирасса Хасаев АхIмад Щайхлул арс «Почетный кардиолог Ро­ссийской Федерации» ларайсса цIа дулаврищал.
Ина му цIа хIалал дурссар инсантурачIансса инсаншиврийсса ургаврийну, гьарца кьини буллалисса дакIнийхтунусса захIматрайну. Вил оьрмулуву ххаришивуртту, хъиншивуртту, хьхьичIуннайшивуртту чIяру даннав, кулпатраву дикIу, даврий дикIу. Уттигу чIярусса шиннардий агьалинал цIуллу-сагъшиврул ялув ацIансса цIуллушиву, каши-кьудрат дулуннав вихьхьун!
Виха дуаьлийсса вил дус­тал, вил хIурмат буми,
ина ххирами

—————————-

Ххирасса АхIмад Щайхович!
Жун хъинну хъуннасса ххаришивуну кьамул хьунни «Аьрасатнал Федерациялул хIурмат бусса кардиолог» тIисса хъуннасса цIа вин дулавриясса хавар.
Мяйжаннугу бахшишран лявкъуну ур лайкьсса заллу. Аьркиншиву дакъар вил тIул-тIабиаьтрая чIявусса буслан, цанчирча ина кIулну ура щалвагу билаятрай хьхьичIун ливчусса аьлимчу-хIакин хIисаврай. Вища хъин бан бювхъусса цикссагу азарахъул инсантал бухкъалагайсса барчаллагьрай бур вийн, му багьай­ссаксса вихь кIицI бансса куц къаляхълай бунугу. Цири мунияр ххирасса дикIайсса? Вил чIярусса жура-журасса элмулийнусса ва иширайнусса давуртту лайкь хьуну дур лахъсса бахшиширттан ва цIардан, миннувух утти — ва цIусса цIагу. Вил захIмат ва хIарачат щяв къабагьунни. Ми гихунмайгу яхъанай, ишла хъанай, гьарза хъанай бур вил наслулуву, гъан-маччаминнаву, щалвагу жяматраву.
Жу вия мудангу пахрулий буссару! ЧIа тIий буру вин цIуллу-сагъшиву, вания тихуннайгу вила ххаллилсса оьр­му бусравну бутансса каши-кьудрат.
ДакIнийхтуну
Халиловхъал кулпат