Барча, «Илчий», 25 шин!

Лакгу ххирасса ва миллатрая пахру буллайнасса лаккучу хIисаврай, на дакIнийхтуну ххарину ура жула «Илчи» респуб­ликалийсса миллатирттал кказитирттаву мудангу хьхьичIунну, буккултрангу бусравну, цилва хьхьичIсса буржру биттур буллай буну тIий.

«Илчи», мяйжаннугу, жулва миллатран бакъа чара бакъасса, буккултрал дакI­ний-мазраймур кIул буллай, гьалмахчу, маслихIатчи, лакрал ккурчIа бур. Кказит бу­ккан буллан байбивхьуния шихунмай редакциялий, цивппагу чансса харжирдах къабурувгун, дакIнийхтуну захIмат буллай, хIакьинусса кьинигу жаваблувну зийнма бур ттучIава цил хIурмат мудангу бусса хъунмур редактор Качар Абачараевна. Биялсса захIмат бивхьунни ва хъамитайпалул кказит укун, хьхьичIунминнувух, бачин бан. КIулли ванихун бахчилачиссагу, бивщу махъру тIиссагу чансса къавхьушиву. Ваниллив, «кка­ччив биллайри бикIайсса, ххуллулсса цалва ххуллийх лагай­ссар» тIисса кунма, цилла даву ххаллилну нани дурну бия.
Ттун кунма, чIявусса бу­ккулт­рангу ххирар, ва кказит тIивтIуния шихунмай тIиссаксса жард къаувкуну захIмат буллали­сса редакциялул зузалт: Руслан Башаев, ХIасан КIурухов, Андриана Аьбдуллаева, Зулайхат Тахакьаева, Амин Аьбдуллаев, Руслан Къардашов, Тамара ХIажиева, ХIасан Аьдилов ва м.ц.
Укун юбилей кIицI дуллалийний, бивтсса ххуллу ххал бигьлан бикIару. Жулва «Илчилул» 25 шинал юбилей дур. Учин бюхъай, хъуннасса чIун ларгун дакъархха, жагьилнува, дахьва ххуллувун багьну бур куну. На, ва кказитрал корреспондент хIисаврай, байбихьулий зий ивкIсса журналист, хIакьинусса кьинигу ванищал­сса дахIаву кьукьин къаритара, чичлайна ура хIакьинусса кьинигу «Илчилийн». Нюжмар кьини дучIаннин ялугьлайна икIара ирглийсса номер ттучIанма бучIаннин. Гьарца шинал щалла шинайсса навагу чичайссар, ттулва махъ баяйминнахьгума чичин банмур бувара.
Шиккува бусан, 2012 шинал декабрьданул 2-ннийсса «Илчилий» дуссия ттул макьала, «Ттул мурадгу щаллу хьунни» тIисса. Мува масъалалия чивчу­ссия хьхьичIвагу на «Илчилийн». Утти, юбилей духьувкунгу, «ттулва мурадгу» ци бивкIссарив бусан, щаращив цачIун хъанайри ратIгу, миннуя нехгу шайсса тIийни кунма, нагу ттущава шаймур буллай ивкIссара жулва миллатран республикалул кказит тIитIаврил цIаний. Нава личIину хъун къуллугъчи ягу махъ нанисса кашилул заллу акъанугу, ттулла дакIнил гьус уллай, му ма­съала на гьаз бувссия партиялул обкомрал кказитиртталсса байма, яни печатьрал секторданул хъунама, Ж. АхIмадовлул хьхьичI, Москавлив ЦК-лул лекторнал хьхьичI, Расул ХIамзатовлул хьхьичI. Амма ттул чIуних щил вичIи дишинссия. Ахиргу, «Илчи» тIитIлатIисса бавукун, на, чIиви оьрчI куна, ххари хьу­ссияв, ттулва мурадгу щаллу хьуннихха тIий.
Цалчинмур номерданийн барча бавугу тIайла дуркссия (итадаркьуна). Вания махъ, «Илчи» Ккуллал райондалул агьалинахь чичлачи буллай, ттула чулуха та чIумал нава був­сса хIарачат ттунма кIулли. Утти сайки щалла республикалийнуксса кказитру та чIумал райондалийн букIлай буссия учирчагума, на къааьйкьинссара. Цаппара авадан лакгума, пахрулун кунма, «лакку мазрай буккин къашай» тIий, кувгу на «интернет­раву буккара» тIий, хъюрт дукай Мусал хаварду буслай, жулва бакъа чара бакъасса «Илчи» бучIан буллай, ккалай бакъар.
Ванинсса ца чIиви-хъунсса тахсир ттунма редакциялийгу буну чIалан бикIай. Циван? Хьхьарану дур буккултращал­сса дахIаву. Циванни кIани-кIанттурдай: Ахъушиял, Дахадаевуллал, Рутуллал районнай ва шагьрурдайсса лакращал чIун-чIумуй хьунабакьавуртту къадуллалисса? Ванийнугу хъунмасса кумаг-кабакьу къавхьуну къабикIанссар чивияв. Бу­ккултрал, щархъал корреспондентътуралми материаллу чанну дикIай. ХъунмурчIин редакциялул зузалтрал материаллайну щаллу хъанай бур кказит.
Цал уттигу дакIнийхтуну барча хьуннав тIий ура кказитрал юбилей! ЧIа тIий ура уттинияргума ялттуну жулва лакрал миллатрал дянив цашиву, дусшиву цIакь даврил, лакку маз яшаврил ва авадан шаврил, язи-язими аьдатру-эбадатру дуруччаврил ххуллий тIайлабацIу! Ватандалухсса, Дагъусттаннал чIяву миллатирттахсса ччаву цIакь даврил цIаний захIмат буллан бюхълай личIаннав, буккултран ххира­сса, дакIний-мазраймур бусайсса, чичайсса ккурчIанува личIаннав ина!
ЧIяву хьуннав «Илчи» чичлачими, бучIан буллалими ва му ккалаккими!
Нагу зул муданасса дус, уртакь Гьарун ХIасанов