Барча вил ххувшаву, Аьлий!

Ккуллал райондалий­сса ЧIяйннал шяравасса Исяев Исял ва Ххадижатлул арс Аьли чIивинияцIа спортрахун агьсса оьрчI ия. Ва школалий дуклай уна, мудан лачIун уккаврил ва архсса манзилданий лечаврил бяст-ччалливух гьуртту шайва ва хьхьичIунсса кIантту бугьайва. Цимилгу грамотартту, арцуйнусса бахшишру ларсъссар.

ЦIана Аьли яхъанайгу, зийгу ур Москавлив. Тихгу ва спортрахун агьнува ур. Вана уттигъанну Москав шагьрулул грепплинг спортрал кубокрал чемпионатрай цалчинсса кIану бувгьуну, медаль ва кубок лавсунни. Жувагу, Аьли барча уллай, чIа учинну ванан, ванияр лахъсса ххувшавуртту ларсун, жува ххари буван­сса тIайлабацIуртту.