Барча буллай буру

2017-02-15-PHOTO-00000001ДакIнийхтуну барча буллай буру жунма хъинну ххирасса, бакъа чара бакъасса, аьзизсса нину, «ДР-лул лайкь хьусса связист», Хидирдул душ АьбдурахIимова Биби ниттил бувсса кьинилущал.

ЧIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, оьрчIал, оьрчIал оьрчIал ххари буллалисса лахъисса оьрму. Я Аллагь, вил ялун ххаришиву дакъа къадияннав.
Виха дуаьлийсса вил оьрчIру


493to_14Вай гьантрай Ккурккуллал дянивмур даражалул школалийн ххарисса хавар бувкIунни. Ва школалул байбихьулул классирттал учительница Гъужиева Миси Мажидовнан дуллунни «Почетный работник общего образования РФ» тIисса бусравсса цIа.

Миси Мажидовна, 1990 шинал Дагъусттаннал педуниверситетрал физикалул ва математикалул факультетгу къуртал бувну, бувкIссар зун буттал шяравун. Мунияр шихунмай, 27 шинал лажиндарай, зий бур ва школалий, цал математикалул ва физикалул дарсру дихьлай, 1998-ку шиная шихунмай — байбихьулул классирттаву.
Барча буллай буру жула ххирасса учительница, коллега бусравсса цIанищал. ЧIа тIий буру цIуллушиву, давриву хьхьичIуннайшивуртту. Дуклаки оьрчIалгу, вилами оьрчIалгу тIайлабацIурдал ххари буллай личIаннав ина, Миси Мажидовнай!
Ккурккуллал школалул
учительтал ва дуклаки оьрчIру


170002Барча уллай буру Убратусса, жуна хъинну ххирасса, акъа чара бакъасса жула уссу, МахIаммад-Загьирдул арс Кьадиров МахIаммад ниттил увсса кьинилущал.

ЧIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, оьр­мулуву талихI-тирхханну. Я Аллагь, ина оьр­мулул уччиннин итаннав.
Виха дуаьлийсса
вил уссу ва ссу