Барча буллай буру

170002ДакIнийхтуну барча буллай буру жунма ххирасса, хIурмат бусса, Гьухъалияту­сса ХIанапинал душ Ханова ­Разият оьрмулул 70 шинал юбилейращал.

ЧIа тIий буру вин уттиния тинмайгу цIуллусса, ххарисса, тIайлабацIу бусса оьрму. Ина вила ичIуссаннащал оьрмулул буччиннин битаннав.

Ина ххирасса уссил
Зайнуттиннул кулпат, циняв гъан-маччами


170001Жула ххаллилсса ххирасса нину Халисат Чирахълул душ барча буллай буру бувсса кьинилущал.

Щала вила оьрму жун хас бувну, ина ххюва оьрчI лайкьну тарбиягу бувну, гьарцаннан кIи-кIира ларайсса кIулшиву дуллуссар. СсалчIав хьхьичI бакI лахIан къадур­ссар. Вил хIарачатрацIух, аьзиз­сса нинуй, жу оьрмулуву лявкъуссар жунмасса кIану.

Вил хIарачатрацIухри жуя халкьуннаву бусравсса инсантал бувксса. НинушивруцIун ина жун дусгура, жун тIайласса ххуллу ккаккан буллалисса насихIатчигура. Ина цIанакулгу жуйн оьрчIний кунма дяъвигу бара, жул тIайлабацIурттая ххаригу шара. Барчаллагь, дадай, ссавурданухлу, аякьалухлу, ттюнгъашиврухлу. Ина жул оьрмулуву яла язима инсанна. Жул яла хъунмур талихI ина жуява ххарину, рязину бушавур. Дадай, ина жунсса эбратра. Жул чанира, жул Алжанна. Ина хъяхъийни цимурца хъяй дуссар. Жу жула хьхьичIуннайшивуртту, тIайлабацIуртту вин хас буллалиссару. Вил ччаву жущалла дуссаксса, жун ссаячIав нигь дакъассар. Вил шинну лер­ххун най духьурчагу, жул ­иттав ина абадлий жагьилнува личIантIиссара.
Барчаллагь цал ттигу вин, дадай. Пар тIийнма личIаннав вил яру, яла къагьаннав вил симандалия пиш, чаннасса кьинирду! Ххари буллайнма личIаннав ина оьрчIал, оьрчIал оьрчIал.
Вил арсру ва душру:
Кинаят, Артур, Аьбдул,
Камила, Амирхан