Барча буллай буру

170002Уттигъанну жулла республикалий хьуну диркIссар элмулул ах­ттар дуллалисса жагьилсса аьлим­турал дянивсса конкурс. Ванил сакиншиннагу цайнна ларсун диркIссар ДР-лул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул, «Дагестанский государственный университет» ВО ФГБОУ-лул ва РАН-рал Дагъусттаннал элмийсса центрданул.

Конкурсрал агьаммур мурадгу бивкIссар Дагъусттаннал социал-экономика хьхьичIуннай давриву жагьилсса аьлимтурал гьур­ттушинна дувансса гъира бутан, миннал дурсса хъиривлаявурттан, захIматран кьимат бищун.
Ва конкурсраву цила элмий­сса даврищал гьуртту хьуну бур Да­гъусттаннал развитиялул институтрал ингилис мазрал кафед­ралий зузисса пишакар, филологиялул элмурдал кандидат, цу­ппагу жула лакку душ ЧIяйннал шяраватусса Рамазанова Залина МахIаммадрашидовна. Ванил «Исследование гендерной фразеологии в английском языке» тIисса даврин лахъсса кьимат бивщуну, лайкь хьуну бур конкурсрал финалистка хьун ва ноябрьданул 24-нний ДГУ-лул аьлимтурал совет­рал батIаврий дуллуну дур ДР-лул КIулшивуртту дулаврил ва элмулул министерствалул чулухасса грамота.
ДакIнихтуну Залина барча буллай оьрмулуву ва агьамсса иширащал, чIа тIий буру ванин цIуллушиву, давриву тIайлабацIу ва талихI-тирхханну. Мукун бюхълай личIаннав, дакIниймур бартлаганнав!
Виха дуаьлийсса вил нину-ппу, уссурссу,
мачча-гъанми


img_52961Декабрьданул 1-нний оьр­мулул 70 шин хьунни хъин­сса зун­тталчу, Аьрасатнал кIул­шиву дулаврил хIурмат лавай­сса зузала, 1-мур ЦIувкIратусса КьурбанмахIаммадлул арс ХIусай­нов МахIаммадлун.

Жу, дакIнийхтуну барча ду­ллай ванал юбилей, чIа тIий буру лахъи­сса оьрму, цIуллу­шиву, тирхханну.
Ххирасса МахIаммад!
Вил дакIнийсса мурадру бартлаганнав, оьрмулуву чIярусса ххаришивуртту хьунадакьиннав. Вил хIурмат жучIа мудангу лахъну бу­ссар, ина жул оьрмулуву, багьу-бизулуву мудангу эбратну усса­ра. ТалихI, тирхханну, ххаришиву! ЦIуллуну личIаннав!
Кулпат Умамат, арсру
Хайруттин, ХIусайн, Руслан, душру Фиалка, Фируза ва оьрчIал оьрчIру, гъанми, маччами


Вай гьантрай оьрмулул 60 шинал юбилей хъанай дур Карашрал шяраватусса Хайру­ттиннул арс Жаватханнун.

ДакIнийхтуну барча дуллай буру му хъуннасса ххарисса кьини. ЧIа тIий буру Жаватханнун чIярусса цIуллусса шинну, цIу-цIусса тIайлабацIуртту ва ххуй-хъиншивуртту.
Бартлаганнав вил дакIний­сса язи-язими мурадру!

Дустал, гьалмахтал


170001Декабрь зурул 7-нний оьр­мулул 50 шин бартлаглай дур ххаллилсса лаккучу, полициялул подполковник, ЧIяйннал шяравасса Къубалаев Кьурбаннул ва Лидал арс Бунияминнун.

ДакIнийхтуну барча уллай буру жула ххирасса уссил арс, гъанчу оьрмулул юбилейращал.
ЧIа тIий буру цIуллушиву, талихI-тирхханну. Ина бивзсса гьарица ша тIайлабацIусса хьуннав, дакIнийсса мурадру циняв бартлаганнав, оьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу ххари уллай микссара шиннардий ттигу итаннав.

Гьарца тIулуй оьвхъусса,
Гьарца ххуттай ххаллилсса
Буттарссурваврал чаний,
Чан къааннав ина жун!

Виха мудангу дуаьлий­сса буттарссурвал Муслимат, ПатIимат, Муъминат, махъсса цинявппагу гъан-маччами