Барча буллай буру

48_photo_3Декабрь зурул 5-нний оьрмулул 50 шин бартлаглай дур Бархъаллал шяравасса ххаллилсса агьлу-авладрал арс МахIмудов Марат ЯхIияевичлун.

ЗахIматсса ва нигьачIисса полициялул зузалал пиша язи бувгьуну, кьунияхъайсса шинну дурну дур Маратлул ихтиярду дуруччай органнаву къуллугъ буллай.
Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерствалул учебный центрданий спортрал даврил инспекторнал къуллугърая айивхьуну, хIакьинусса кьининин личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай зий, чув-ухьурчагу цала къуллугърал бурж дакI марцIну бартбигьлай, архIал зузиминначIа хIурматрай ва бусравну ур Марат.
ДакIнийхтуну барча уллай буру Марат ЯхIияевич оьрмулул юбилейращал. ЧIа тIий буру цIуллушиву, талихI-тирхханну. Вил оьрмулуву ххаришивур­тту чIяру даннав, оьрчIая неъмат ккакканнав. ТIиртIунийн ка диллай, увкуний махъ бацIлай, бивзний ша бакьлай личIаннав ина бусса оьр­мулий.
Ина ххирасса,
вил хIурмат бусса дустал, даврил уртакьтал


48_photo_5Декабрь зурул 1-нний 1-мур ЦIувкIратусса Аьлиханнул арс МахIаммада Рамазановлун 65 шин хьуссар.
МахIаммада куртIсса ва цIакьсса кIулшивуртту дусса, ххуй-ххуйсса давурттай зий ивкIсса, инсаннан кумаг буван анавар увкнувасса, дакI-аьмал хъинсса, хасиятрал алвагьсса, ласайсса ша чумартсса, тIуллу уздансса адаминар. Буттал шяравалу, цалва миллат ххирасса МахIаммада Аьлиханович мудангу лакрал оьрмулуву, ЦIувкIуллал жяматрал оьрмулуву хъанахъисса иширттавух чялишну хIала уххайссар. ЦIувкIуллал чиваркIуннал дянив буттал шяравусса къатри дакьин дурну, ххуй­сса чIалачIиндарайн дуцин цалчин сукку хьумагу МахIаммадар. Жяматрал чIарахацIур, гъан-маччанал урчIакар, кьини дуркнал цIимилул чуври. ДакIнийхтуну барча дуллай буру вил юбилей, жул ххира­сса МахIаммада Аьлиханович! ЦIуллушиву дулуннав ви­хьхьун. Ххари улланнав оьрчIал наслулул! Бюхълай личIаннав!
Дустал, гьалмахтал


Декабрь зурул 1-нний Карашрал шяраватусса Ибрагьиннул арс МахIаммадов Анаслул оьр­мулуву кIицI лаглай дур 80 шинал юбилей.

ДакIнихтуну барча дуллай буру ина увсса кьини! ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, ххари-шадсса шинну, вила чумартсса ва уздансса дакIнин лавхьхьусса гьарца кьинисса кьисмат.
Вила лагма-ялттуминналгу, даврил уртакьтуралгу, оьрмулул дустуралгу, щала Карашрал жяматралгу дянив ина мудангу ца бусравшиву, дугъришиву ххину ялапар хьусса инсанна, кьадру-кьимат хIалал бувсса иялсса чувра. Яаннав ина Заннал бусраврай вания тинайгу.
Дустал, гьалмахтал,
гъан-маччами