Барча буллай буру

40-2016_8Бувсса ташулул тирххандаращал барча буллай, цIуллушивугу, нахIушивугу, талихI-тирхханнугу чIа тIий буру Аьбидов Оьмардун ва Камилан.

Дуаьлул махъру лахълай,
Зун ххуймур чIа увкунни.
Ттула дакIнил куртIнива
Нагу зу барча банна.

ЦIуллушиву, барачат,
Къатлуву нахIушиву,
Цаннан ца бувчIлачIисса
Оьрму на зун чIа тIийра.

БакIран пикри чан хьуннав,
ДакIнийн дард къадагьаннав,
Цаннал хIурмат ца буллай,
Давраннай яхъананнав.

Зува бувсса ниттихъул
Зунма ччикун битаннав,
Миннал дакIру ххари дан
Кулпатрай аргъ дизаннав.

Цинявппагу зу ххираминнал цIанияту ниттирссу
ХIажиева Камилат,
ш. Ваччи