Барча буллай буру

pz_2Карашрал шяравату­сса Гьидалтил арс Аьбдулхаликьов Жамалуттин ниттил увну вай гьантрай кIицI лаглагиссар 80 шин.

Лакрал райондалул лагрулий бартбигьлай ивкIсса хьхьичIунсса иширттайну ва къуллугъирттайну Жамалуттин кIулссар хъинну чIявуссаннан, чув-духьурчагу мунал цIа зумухгу ласайссар кьадрулий ва кьиматрай.
Му хъуннасса юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру жула жяматрал иялчунан цIуллусса шинну, цIу-цIусса ххуй-хъиншивуртту, цала агьлу-авладрал дянив рахIатну дичинсса шинну.
ЮбилейрацIун бавхIусса ванащалсса чIиви-хъунсса ихтилат буккантIиссар «Илчилул» хъиривсса цания ца номерданий.
Карашрал жяматрал цIания Руслан Башаев


Сентябрьданул 4-нний 70 шинал юбилей кIицI ларгунни Шахьуйннал шяравасса, Ростов-на-Дону шагьрулий ялапар хъанахъисса АьбдурахIманов ХIасан Ибрагьимлул арснал.

ХIасаннул оьрму бувтссар марцIну, аьчухну, пенсиялийн укканнин цикссагу шиннардий зий ивкIссар Ростов-на-Дону шагьрулийсса Вертолетный заводрай. ДакIнийхтуну бувсса захIматрахлу лайкь хьуссар хIукуматрал чулухасса бахшиширттан ва хIурматрал грамотарттан.
ОьрчIах ва оьрчIал оьрчIах аякьа дусса ппу ва ттатта, хъинсса, марцIсса, иминсса хасиятрал заллу, хIурмат бу­сса гъанчу 70 шинащал барча уллай, дакIнийхтуну чIа тIий буру ХIасаннун лахъисса ва цIуллусса оьрму! ЧIяву баннав вил оьрмулуву ххарисса чаннасса гьантри! Кулпатрал вив лавсун, винма ччийкун гьаннав вил вания тинмайсса оьрму.
Ина ххирасса кулпат, оьрчIру, оьрчIал оьрчIру, махъсса гъанчу

 


pz_1ДакIнийхтуну барча бу­ллай буру ниттил бувсса кьинилущал 4-мур бюрорал хIакин-терапевт, АхIмадлул душ Авкаева Рукьижат.
Рукьижат АхIмадовнай, ина, грамотнайсса, гьарцаннащал бавкьусса, дакI хъинсса, яхI-къирият дусса, виятурагу, лагмаминнаяту тIалавшинна дусса буну тIийра вила коллективравугу, кIулминначIагу, жяматравугу сий дуну, бусравну, хIурматрай бусса.
ЧIа тIий буру вин цIуллу­шиву, оьрмулуву талихI, тIай­лабацIу. Я Аллагь, ина вила дакIнийсса цинявппагу мурадирттайн бияннав.
Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса вил дустал, даврил уртакьтал