Барча буллай буру

170003Вай гьантрай 85 шинал юбилей хьунадакьлай ур ГьунчIукьатIрал шяраватусса жул ххаллилсса гъанчу Дандамаев Тажуттин Аьбдулкьадирдул арс.

Жугу, Тажуттин барча уллай дунияллийн увксса кьинилущал, чIа тIий буру цIакьсса цIуллушиву, оьрмулия щалихханнин итаву, оьрчIал, оьрчIал оьрчIал ххари уваву. Тажуттин, ина жун акъа чара бакъасса гъанчура, вил дакIнийсса цинявппагу мурадру бартлаганнав тIий дуаьлийгу буру.
Ниттил увсса кьинирду хьунадакьлан вихьхьунгу, ина барча уллан инава ххираминнахьхьунгу цIуллушиву дулуннав, дуниял паракьатну личIаннав.
Ина ххирасса гъан-маччанал цIания
Давуд, Сарат

———————-

170002СилахIуттиннул арс Аьбдуллаев МахIаммад ниттил увну вай гьантрай хъанахъи­ссар 75 шин.
ХIурмат бусса МахIаммад! Жу дакIнийхтуну барча дуллай буру вил юбилей. ЧIа тIий буру вин цIакьсса цIуллушиву, ла­хъисса оьрму, дуллалисса давриву тIайлабацIу. Ина, вилва кулпатращал, оьрчIал, оьрчIал оьрчIал ххари уллай, оьрмулул уччиннин итаннав. Вил оьрмулуву пашман­сса кьини къахьуннав.
Лакрал кIанттулгу, буттал шяраваллилгу цIаний ина бивхьусса захIмат, дурсса ххуй-ххуйсса давурттив мудангу бусраврай личIантIиссар.

————————

170001Карашрал жяматрал цIусса бакIчи

Вай гьантрай Карашрал шяраваллил администрациялул цIусса бакIчину увчIунни Зияуттиннул арс ХIусайнов Захар.
Захар Лакрал райондалий­сса чIявуминнан кIулссар кIикку цIуну буллалисса азарханалул ялув авцIуну зузи­сса, ца бажар ххисса инсан хIисаврай.
Хъунмасса умуд бур, хъиннува итххявхсса хIарачатрай ва бажарданий ванал цала бу­ттал шяраваллицIун бавхIусса хьхьичIу-хьхьичIунсса мурад­ругу бартбигьланссар тIисса.
Му жаваблувшиву ххи­сса къуллугъгу барча буллай, чIа тIий буру Захардун му ххуллий ххуй-ххуйсса тIайлабацIуртту, Карашрал жяматрал хIакьинусса тIалавшиннардацIун бавкьусса ва лябукку бусса шаттирду.
Дустал, гьалмахтал