Барча буллай буру

fto_61ДакIнийхтуну барча уллай буру шяраваллил жяматрангу хъинну бусравсса, даврил уртакьтурачIагу хIурматрайсса ххаллилсса ккуркличу Идрисов Давуд Вагьабович ниттил ув­сса кьинилущал.

ЧIярусса шиннардий «Дагнефтепродукт» ОАО-лий личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай зий Давуд Вагьабовичлул ххуйсса кумагру бувссар шяраваллил халкьуннан ва цачIана увкIсса гьарица инсаннан.
Лавайсса даражалул пишакар ва хIакьинугу бусравну ур цува зузисса идаралул коллективраву. Ванал опыт, насихIатру жагьилсса зузалтран ххуйну бучIи ляхълай бур. ЧIа тIий буру Давуд Вагьабовичлун цIуллушиву, ххаришивуртту, дуллалимуниву тIайлабацIу.
Дустал, даврил уртакьтал

———————

fto_62Карашрал шяраваллил къутандалийсса школа-ин­тернатрал директор, ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала, Ризауттиннул арс Айгунов ТIагьир ниттил увну вай гьантрай кIицI лаглай дур 60 шинал юбилей.
ДакIнийхтуну барча дуллай буру му ххуйсса кьини! ЧIа тIий буру Карашрал жяматрал дянив мудангу бусравшиву ххисса чувнан, дуллалимур, ци духьурчагу, мудангу ца ххуттал хьхьичIунну дувайсса инсаннан цIуллушиву, цIу-цIусса тIайлабацIуртту, ххуй-хъиншивуртту! Бартлаганнав вил дакIнийсса гьарцагу мурад!
Дустал, гьалмахтал