Барча буллай буру

rjcawyХхаллилсса жяматрал ххаллилсса арс, лайкьсса лаккучу, гьунар бусса публицист, архитектор, жяматийсса ишрукка­кку, ГьунчIукьатIрал шяраватусса Кьурбан-МахIаммадлул арс Жаруллагь Керимов ни­ттил увну апрель зурул 28-нний там хъанахъиссар 90 шин.

Ххирасса Жаруллагь, жул щалагу агьулданул дянив бусравсса, акъа чара бакъасса иялчув! ДакIнийхтуну барча дуллай буру ина увсса хъунна­сса кьини! ЧIа тIий буру вин чIярусса ххуй-хъиншивуртту, цIуллусса шинну, вила аьзизсса оьрмулул дус Розащал бичин­сса нахIу-хIалалсса гьантри.
Яаннав ина Заннал винагу, вилацириннангу!
Виха мудангу дуаьлий­сса арсру, душру,
гъан-маччами,
дустал, гьалмахтал

————————————-

rjcawyhgfХхирасса Качар Абачараевнай!
Ина бувсса ххарисса кьини, архну буну, вил чIарав къабикIаврия хIайпгу тIий, чIалну бунугу, барча тIий буру вихь му чаннасса кьини.
ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, ххаришивуртту, тIайлабацIуртту. ДакIнийсса мурадру бартлаганнав, оьрчIал ххари баннав.
Бивзний ша бакьлай, увкуний махъ бацIлай личIаннав.
Вил хIурмат бусса
«Дараччи» клуб

———————

170001ДакIнийхтуну барча буллай буру ниттил бувсса кьинилущал ххирасса ссу Оьмарова Асмар Аьвдулкариннул душ. ЧIа тIий буру вин цIуллушиву, кулпатраву ххаришивуртту, дакIнийсса циняв мурадру бартлагаву.

Бутта акъашиву
кIул хьун къадиртсса,
Ятиншиву жуцIун
лачIун къадиртсса,
Жу чивун буккан бан,
ниттин кумаг бан
Хъинну захIмат бувсса
жул ххира ссувай.

Вил чумартсса дакIнин,
дугърисса тIуллан
Гьарцаннан бусравну
бивзсса шаттиран,
Ялунмай ливчуну
вихь къатIурчагу,
Вил кьимат хъунмассар
жул дакIурдиву.

Барча тIий буру жу, ина ххирами,
Ниттил бувсса кьини
тарихрал шинну.
Вания тихунмай булуннав оьрму
Щалихханнин вила
ххираминная!

Цинявппагу ина
ххираминнал цIания виха дуаьлийсса ссу Аьишат