Барча буллай буру

IMG_2043Апрель зурул 10-нний увну ур Дагъусттанналгу, Аьрасатналгу жяматран бусравсса ххаллилсса лаккучу, ДР-лул УФСИН-лул хъунама, виваллил службалул генерал-майор, Къучагъшиврул ордендалул кавалер Муслим МахIаммадович Даххаев.
ХIурмат бусса Муслим МахIам­мадович!

Ватандалийн кьини дурксса чIумал, Дагъусттаннал аьрщарайн ярагъуннил балгусса къачагътал ххявхсса чIумал ина кка­ккан бувссар инава хIакьсса патриот ушиву.
Вилва оьрмулун нигьачIаву дусса захIматсса тагьардануву ина ххассал бувссар бивкIулуща къачагътурал лагма рургьусса Липецкаллал ОМОН-лул зузалт.
Тай дяъвилул иширттаву ина ккаккан дурсса къучагъшиву тарихраву личIантIиссар. Лакрал миллатран хъунмасса пахру буссар ина кунмасса миллатрал цIа-кьини бюхттул дуллалисса вирттаврая.
Увсса кьини барча тIий, чIа тIий буру вин цIуллушиву, талихI-тирхханну.
Вилва кулпатрал, гъан-мачча­миннал, цинявппагу винма ххирасса ва инава ххирасса инсантурал ххари уллай личIаннав бусса оьрмулий.
Виха дуаьлийсса цинявппагу вил хIурмат буми

—————————

IMG-20160407-WA0001ДакIнийхтуну барча дуллай буру жула нину, амудада, КIундиятусса Шяпинал душ Гургенова ХIурия ниттил бувну 80 шин хьусса юбилейращал.
ЧIа тIий буру вин цIакьсса цIуллушиву, оьрчIал, оьрчIал оьрчIал ххари буллалисса лахъисса оьрму. Жун хIакьинугу асар хъанай дур вил дакIнил гъилишивугу, аякьагу. Барчаллагьрай буру ина дуллусса тарбиялухлу, яхI-къириятрай оьрму бутан лахьхьин баврихлу.
Вин хъиншивуртту чIа тIий, виха дуаьлийсса вил наслу

—————————

16yhАпрель зурул 8-нний бувну бур арулва оьрчI ччаннай бацIан буллай, миннан ххуйсса тарбиягу дуллуну, цалва-цалва оьрмулул ххуллийн бичлай хъунма­сса захIмат бивхьусса ххаллилсса нину Даххахъал Аминат. Аминат кунмасса ниттихъайн учайхьунссар лякьа ттиркьюкьал хьуннав куну. Ванил оьрчIру цинявппагу бур цивппа-цивппа бусса кIанттурдай бусравсса, цаманал чIарав бацIан, шайсса кумаг бан хIадурсса инсантал.
Ххирасса Аминат! ДакIнийх­туну барча тIий буру вихь бувсса кьини. ЧIа тIий буру цIуллушиву, чIяру даннав вил оьрмулуву ххарисса, чаннасса кьинирду, къабагьаннав вин тачIав ссалчIав буруккин. ОьрчIалгу, оьрчIал оьрчIалгу ххари буллай, оьрмулия щалихханнин битаннав.
Цинявппагу ина ххирами

——————————

sanijat_ramazanova_platoche«Дагъусттан Республикалул халкьуннал артист» тIисса бусравсса цIа дулаврищал дакIнийхтуну барча буллай буру Лакрал театрданул хьхьичIунсса актриса, цIанихсса балайчи Саният Рамазанова. Ина му цIа хIалал дурссар дакI дирхьуну буллалисса захIматрайну, вилва гьунарданийну, ярг-яргсса дакIний личIансса роллайну.
Ххирасса Саният! ЧIа тIий буру вин кулпатраву нахIу-хIалимшиву, давриву хьхьичIуннайшивуртту, цIу-цIусса роллу, цайми-цаймигу бюхттулшивуртту! Вил гьунаргу, каши-кьудратгу шиная шинайн бюхттул хъананнав.
Ина ххирасса гъан-маччами, дустал

——————————-

IMG_2049Вай чаннасса интнил гьант­рай бувну бур Дагъусттаннал педуниверситетрал педагогикалул ва психологиялул кафедралул доцент Кабиева ПатIимат ХIасановна.
ПатIимат бур ххаллилсса нину ва кулпат, хIурматрай бур студентътурачIа ва архIал зузиминначIа.
ДакIнийхтуну барча тIий буру ххирасса ПатIиматлухь ва бувсса ххарисса кьини. ЧIа тIий буру цIуллушиву, гьарица ишираву тIайлабацIу.
Вил дакIнийсса цинявппа мурадру-хияллу бартлаганнав, оьрчIал ххари баннав.
Ина ххирасса вил кулпат, гъан-маччами